Bartłomiej Tomiczek

Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Kie­ru­je dzia­łem audy­tów ener­ge­tycz­nych i badań jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go. Absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Posia­da boga­te doświad­cze­nie z zakre­su nad­zo­ru nad cyklem pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji inwe­sty­cji w fir­mie dewe­lo­per­skiej. W Go4Energy zaj­mu­je się ana­li­zą budyn­ków ist­nie­ją­cych i pro­wa­dze­niem audy­tów ener­ge­tycz­nych przed­się­biorstw.

Po pra­cy lubi po pro­stu odpo­cząć, a cza­sem nawet coś poczy­tać.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych pro­jek­tach? Odwiedź stro­nę Reali­za­cje.