Agnieszka Rylska

Senior Pro­ject Mana­ger w fir­mie Go4Energy, zaj­mu­ją­cej się doradz­twem i nowo­cze­sny­mi bada­nia­mi, ana­li­za­mi zuży­cia ener­gii oraz cer­ty­fi­ka­cją obiek­tów. W struk­tu­rze fir­my odpo­wia­da za zrów­no­wa­żo­ną cer­ty­fi­ka­cję budyn­ków i powierzch­ni biu­ro­wych, a tak­że bada­nia i ana­li­zy jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go, gdzie kon­cen­tru­je się na aspek­tach zwią­za­nych ze zdro­wiem czło­wie­ka i takich, któ­re mają wpływ na kom­fort użyt­ko­wa­nia obiek­tów. Poziom, w jakim budyn­ki są przy­ja­zne czło­wie­ko­wi mie­rzo­ny jest cer­ty­fi­ka­tem WELL. Jest zaan­ga­żo­wa­na w popu­la­ry­za­cję cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard na pol­skim ryn­ku i pro­wa­dzi warsz­ta­ty z wymo­gów tego sys­te­mu oce­ny budyn­ków.

Ukoń­czy­ła wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej, a swo­ja pra­cę magi­ster­ską poświę­ci­ła tema­ty­ce Pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu Insta­la­cji HVAC. Ukoń­czy­ła tak­że pody­plo­mo­we stu­dia z Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi na SGH w War­sza­wie i kurs CSR Mana­ge­ra. Posia­da tytuł Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) oraz zdo­by­ła jako pierw­sza z 10 osób w Pol­sce upraw­nie­nia WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal.

Pra­co­wa­ła przy takich pro­jek­tach jak: Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Byd­gosz­czy i w Będzi­nie, Gale­ria Pół­noc­na, war­szaw­skie budyn­ki biu­ro­we Atrium 1 i Atrium 2, powierzch­nie biu­ro­we Hew­lett-Pac­kard, UBS we Wro­cła­wiu, HSBC w Kra­ko­wie, Cre­dit Suis­se oraz Skan­ska Pro­per­ty Poland w War­sza­wie, obec­nie zaan­ga­żo­wa­na jest rów­nież w licz­ne pro­jek­ty zagra­nicz­ne.

Entu­zjast­ka eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia zarów­no do życia, jak i budow­nic­twa. Człon­ki­ni Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org) i gru­py Archi­Wo­men. Człon­ki­ni War­szaw­skiej Koope­ra­ty­wy Spo­żyw­czej DOBRZE” pro­mu­ją­cej eko­lo­gicz­ne rol­nic­two. Zawsze hoł­do­wa­ła idei zdro­we­go odży­wia­na i upra­wia­nia aktyw­no­ści fizycz­nej, a teraz sze­rzy i pro­pa­gu­je korzy­ści jakie przy­no­si eko­lo­gicz­ne podej­ście w każ­dym aspek­cie życia, jak i budow­nic­twie.

W 2018 roku nomi­no­wa­na w kon­kur­sie Top Woman in Real Esta­te w kate­go­rii Acti­vi­ties for Gre­en Buil­ding.