Andrzej Moruń

Susta­ina­bi­li­ty Con­sul­tant w Go4Energy. Absol­went Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

W Go4Energy zaj­mu­je się usłu­gą Gre­enFM i Dash­bo­ar­din­gu, a tak­że wspie­ra dzia­ły cer­ty­fi­ka­cji BREEAMLEED.

Pry­wat­nie uwiel­bia sport oraz muzy­kę blu­eso­wą.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych pro­jek­tach? Odwiedź stro­nę Reali­za­cje.