Andrzej Moruń

Junior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Zaj­mu­je się ana­li­za­mi funk­cjo­no­wa­nia budyn­ków, usłu­gą Gre­enFM, Dash­bo­ar­din­gu oraz audy­ta­mi ener­ge­tycz­ny­mi.

Współ­pra­co­wał przy two­rze­niu apli­ka­cji do auto­ma­tycz­ne­go zbie­ra­nia i pre­zen­ta­cji danych na temat zuży­cia mediów w budyn­kach.

Absol­went Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Pry­wat­nie uwiel­bia muzy­kę swin­go­wą i blu­eso­wą.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych pro­jek­tach? Odwiedź stro­nę Reali­za­cje.