Aleksandra Jarocha

Sales & Mar­ke­ting Mana­ger w Go4Energy. Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go w Kra­ko­wie i Wyż­szej Szko­ły Reha­bi­li­ta­cji w War­sza­wie.

Współ­two­rząc dział mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży odpo­wia­da za pro­mo­cję usług fir­my Go4Energy i nawią­zy­wa­nie kon­tak­tu z klien­ta­mi.

Dodat­ko­wo, jako Pro­ject Coör­di­na­tor aktyw­nie wspo­ma­ga dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org).

Pasjo­nat­ka mody. W wol­nych chwi­lach uwiel­bia pro­jek­to­wać ubra­nia i poszu­ki­wać nowych sty­lów.