Agata Mozer

Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Ukoń­czy­ła Wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej oraz odby­ła rocz­ne sty­pen­dium na Aal­borg Uni­ver­si­tet w Danii. Jest człon­kiem Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go.

W Go4Energy pra­cu­je od 2009 roku, zaj­mu­jąc się zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi ze zrów­no­wa­żo­nym budow­nic­twem. Pro­wa­dzi i uczest­ni­czy w pro­ce­sach cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków w sys­te­mach LEED oraz Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding. Posia­da upraw­nie­nia LEED AP BD+C.

Ponad­to, zaj­mu­je się mode­lo­wa­niem ener­ge­tycz­nym przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snych narzę­dzi symu­la­cyj­nych. W codzien­nej pra­cy wyko­rzy­stu­je płyn­ną zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go, a język hisz­pań­ski zna na pozio­mie zaawan­so­wa­nym. Po pra­cy lubi aktyw­nie spę­dzać czas gra­jąc w teni­sa i siat­ków­kę lub tań­cząc sal­sę.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o reali­zo­wa­nych przez nas pro­jek­tach? Odwiedź pod­stro­nę reali­za­cje.