Dlaczego my?

  • Mamy zna­ko­mi­ty zespół cie­ka­wych ludzi.
  • Dosko­na­le zna­my zagad­nie­nia zwią­za­ne ze zuży­ciem ener­gii w budyn­kach.
  • Zna­my rynek i potra­fi­my odpo­wie­dzieć na zapo­trze­bo­wa­nie inwe­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wyko­naw­ców, zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści, firm FM, kon­sul­tan­tów.
  • Wyko­rzy­stu­je­my naj­no­wo­cze­śniej­sze zdo­by­cze kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia, sys­te­my symu­la­cji i mode­lo­wa­nia zja­wisk ciepl­no – prze­pły­wo­wych.
  • Współ­pra­cu­je­my z ośrod­ka­mi nauko­wy­mi.
  • Wdro­ży­li­śmy sze­reg pro­jek­tów w pol­skich i zagra­nicz­nych realiach pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go.
  • Dosto­so­wu­je­my roz­wią­za­nia do potrzeb klien­ta.
  • Nie boimy się wyzwań i nowo­ści.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o świad­czo­nych przez nas usłu­gach? Przejdź do zakład­ki usłu­gi lub skon­tak­tuj się z nami.