Dlaczego energia?

Go4Energy wspo­ma­ga wszel­kie przed­się­wzię­cia ukie­run­ko­wa­ne na oszczęd­ność ener­gii ze wzglę­du na:

  • sta­ły wzrost cen ener­gii oraz pro­gno­zy prze­wi­du­ją­ce dal­szy wzrost w naj­bliż­szych latach,
  • rosną­cy udział kosz­tów ener­gii w cał­ko­wi­tych kosz­tach eks­plo­ata­cyj­nych,
  • wymo­gi praw­ne doty­czą­ce inwe­sty­cji pro­eko­lo­gicz­nych, ogra­ni­cza­ją­cych zuży­cie ener­gii oraz emi­sję CO2,
  • chęć pro­mo­wa­nia idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i pro­jek­to­wa­nia,
  • koniecz­ność ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go przed nega­tyw­nym wpły­wem dzia­łal­no­ści czło­wie­ka.

Zapo­znaj się z ofe­ro­wa­ny­mi przez nas usłu­ga­mi.