Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (ŚCHE)

Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej to doku­ment okre­śla­ją­cy cał­ko­wi­te zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię nie­zbęd­ną do użyt­ko­wa­nia budyn­ku lub jego czę­ści zgod­nie z prze­zna­cze­niem. Doku­ment ten infor­mu­je o ilo­ści ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej przy stan­dar­do­wym użyt­ko­wa­niu budyn­ku. Ponad­to porów­nu­je ener­go­chłon­ność budyn­ku do obiek­tu refe­ren­cyj­ne­go (budy­nek o tej samej bry­le zbu­do­wa­ny zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi warun­ka­mi tech­nicz­ny­mi). Przy spo­rzą­dza­niu świa­dec­twa ana­li­zu­je się takie ele­men­ty jak kon­struk­cja i kształt budyn­ku, izo­la­cje ter­micz­ne, sto­lar­kę okien­ną i drzwio­wą, sys­tem ogrze­wa­nia i cie­płej wody, kli­ma­ty­za­cję, wen­ty­la­cję, oświe­tle­nie.

Celem wpro­wa­dze­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków jest pro­mo­wa­nie budow­nic­twa efek­tyw­ne­go ener­ge­tycz­nie. Dzię­ki infor­ma­cjom zawar­tym w świa­dec­twie wła­ści­ciel, najem­ca, użyt­kow­nik będzie mógł okre­ślić orien­ta­cyj­ne rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, a tym samym koszt utrzy­ma­nia zwią­za­ny z zapo­trze­bo­wa­niem na ener­gię.

Obo­wią­zek posia­da­nia świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej nie­ru­cho­mo­ści wyni­ka z pra­wa euro­pej­skie­go. Zobo­wią­za­nia państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej zapi­sa­ne w Dyrek­ty­wie 2002/​91/​EC, zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do pol­skie­go pra­wa przez nowe­li­za­cję usta­wy Pra­wo Budow­la­ne.

W Pol­sce koniecz­ność spo­rzą­dza­nia świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej obo­wią­zu­je od 1 stycz­nia 2009r. Świa­dec­two nale­ży wyko­nać dla każ­de­go budyn­ku lub loka­lu odda­wa­ne­go do użyt­ko­wa­nia oraz budyn­ku pod­le­ga­ją­ce­go zby­ciu lub wynaj­mo­wi.

Świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej nie trze­ba spo­rzą­dzać dla budyn­ków:

  • pod­le­ga­ją­cych ochro­nie na pod­sta­wie prze­pi­sów o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi;
  • uży­wa­nych jako miej­sca kul­tu i do dzia­łal­no­ści reli­gij­nej;
  • prze­zna­czo­nych do użyt­ko­wa­nia w cza­sie nie dłuż­szym niż 2 lata;
  • nie­miesz­kal­nych słu­żą­cych gospo­dar­ce rol­nej;
  • prze­my­sło­wych i gospo­dar­czych o zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię nie więk­szym niż 50 kWh/​m2/​rok;
  • miesz­kal­nych prze­zna­czo­nych do użyt­ko­wa­nia nie dłu­żej niż 4 mie­sią­ce w roku;
  • wol­no­sto­ją­cych o powierzch­ni użyt­ko­wej poni­żej 50 m2.

Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej waż­ne jest przez 10 lat. W przy­pad­ku prze­pro­wa­dze­nia robót budow­la­nych, w wyni­ku któ­rych nastą­pi­ła zmia­na cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej zacho­dzi koniecz­ność spo­rzą­dze­nia nowe­go świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej.

Potrze­bu­jesz Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej skon­tak­tuj się z nami