Projektowanie

Ofe­ru­je­my pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji sani­tar­nych, wen­ty­la­cyj­nych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Pro­jek­ty poprze­dza­my kon­cep­cją, zapew­nia­ją­cą potrzeb­ne ana­li­zy, w uzgod­nie­niu z inwe­sto­rem. Sto­su­je­my roz­wią­za­nia insta­la­cyj­ne zapew­nia­ją­ce odpo­wied­ni kom­fort użyt­kow­ni­ka.

Zobacz nasze reali­za­cje z zakre­su pro­jek­to­wa­nia.

Każ­dy pro­ces pro­jek­to­wy poza bry­łą budyn­ku i jej funk­cjo­nal­no­ścią obej­mu­je sze­reg insta­la­cji, dzię­ki któ­rym dany budy­nek żyje” zapew­nia­jąc kom­fort użyt­kow­ni­ka przy zmien­nych warun­ków pogo­do­wych.

Mając na uwa­dze coraz wyż­sze kosz­ty mediów nasze pro­jek­ty bazu­ją na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach uwzględ­nia­ją­cych wszel­kie­go rodza­ju odzy­ski jak i odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Cie­szy nas rosną­ca świa­do­mość eko­lo­gicz­na inwe­sto­rów, to ona sta­wia przed nami cią­gle nowe wyzwa­nia.

Zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną i kom­plek­so­wą obsłu­gę pro­jek­to­wą insta­la­cji sani­tar­nych, takich jak:

 • Insta­la­cje wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej
 • Sys­te­my kli­ma­ty­za­cyj­ne
 • Insta­la­cje chłod­ni­cze
 • Insta­la­cje cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, cie­pła tech­no­lo­gicz­ne­go
 • Węzły cie­płow­ni­cze
 • Kotłow­nie
 • Insta­la­cje wod­no-kana­li­za­cyj­ne
 • Insta­la­cje prze­ciw­po­ża­ro­we (hydran­to­we, try­ska­czo­we)
 • Insta­la­cje solar­ne
 • Przy­łą­cza
 • Pom­py cie­pła
 • Kosz­to­ry­so­wa­nie

Potrze­bu­jesz pomo­cy przy pro­jek­to­wa­niu insta­la­cji sani­tar­nych, wen­ty­la­cyj­nych lub kli­ma­ty­za­cyj­nych?

Skon­tak­tuj się z nami.