Pomiary instalacji HVAC

Tyl­ko odpo­wied­nio zrów­no­wa­żo­na i wyre­gu­lo­wa­na insta­la­cja jest w sta­nie zapew­nić wła­ści­wy kom­fort we wnę­trzach przy jed­no­cze­snej opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii. Dla­te­go tak istot­ną kwe­stią są pomia­ry insta­la­cji HVAC.

W Go4Energy ofe­ru­je­my swo­je usłu­gi w zakre­sie badań, pomia­rów oraz regu­la­cji:

- insta­la­cji wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji mecha­nicz­nej:

  • pomia­ry wydaj­no­ści insta­la­cji
  • pomia­ry pręd­ko­ści prze­pły­wu powie­trza w prze­wo­dach wen­ty­la­cyj­nych
  • regu­la­cja insta­la­cji wen­ty­la­cji

- insta­la­cji hydrau­licz­nych: grzew­czych – C.O., C.T. oraz chłod­ni­czych:

  • pomia­ry wydaj­no­ści insta­la­cji
  • rów­no­wa­że­nie insta­la­cji hydrau­licz­nych.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji skon­tak­tuj się z nami.