Badania termowizyjne

Ter­mo­wi­zja jest mul­ti­dy­scy­pli­nar­ną dzie­dzi­ną wie­dzy, wyma­ga­ją­cą posia­da­nia spe­cja­li­stycz­nych umie­jęt­no­ści i zna­jo­mo­ści zagad­nień z róż­nych obsza­rów np. ter­mo­dy­na­mi­ki, prze­no­sze­nia cie­pła, fizy­ki budow­li. Tyl­ko odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne, popar­te doświad­cze­niem jest gwa­ran­tem pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia ter­mo­gra­mu, a następ­nie jego wła­ści­wej inter­pre­ta­cji. 

W Go4Energy wyko­nu­je­my bada­nia ter­mo­wi­zyj­ne zgod­nie z nor­mą ISO 6781:1983/PN EN 13187. W naszym zespo­le znaj­du­ją się inży­nie­ro­wie, posia­da­ją­cy licen­cję ter­mo­gra­fi­sty kate­go­rii 1, wyda­ną przez Infra­red Tra­ining Cen­ter (ITC). 

W Go4Energy wyko­nu­je­my pomia­ry ter­mo­wi­zyj­ne urzą­dzeń i insta­la­cji budyn­ko­wych na potrze­by:

  • oce­ny efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej nie­ru­cho­mo­ści
  • prze­pro­wa­dza­nia audy­tów ener­ge­tycz­nych
  • kon­tro­li wyko­ny­wa­nych prac ter­mo­izo­la­cyj­nych w budyn­kach
  • oce­ny sta­nu tech­nicz­ne­go budyn­ku.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji skon­tak­tuj się z nami.