Badania jakości środowiska wewnętrznego – IEQ

Czyn­ni­ki śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go mają istot­ny wpływ na poczu­cie kom­for­tu oraz zdro­wie użyt­kow­ni­ka budyn­ku. Jego dobra jakość wpły­wa na zwięk­sze­nie pro­duk­tyw­no­ści pra­cow­ni­ków oraz poczu­cia atrak­cyj­no­ści miej­sca pra­cy. Współ­cze­sne bada­nia wska­zu­ją, że śro­do­wi­sko wewnętrz­ne, zapro­jek­to­wa­ne w odpo­wied­ni spo­sób oraz odpo­wied­nio utrzy­my­wa­ne, zapew­nia wzrost efek­tyw­no­ści pra­cy osób znaj­du­ją­cych się w budyn­ku.

Efek­tyw­ność może być wyra­żo­na jako wzrost pro­duk­tyw­no­ści oraz spa­dek licz­by wyko­rzy­sty­wa­nych zwol­nień cho­ro­bo­wych wśród pra­cow­ni­ków. 

Na kom­for­to­we śro­do­wi­sko wewnętrz­ne skła­da­ją się nastę­pu­ją­ce czyn­ni­ki:

 • mikro­kli­mat – kom­fort ter­micz­ny
 • jakość powie­trza wewnętrz­ne­go
 • oświe­tle­nie – kom­fort wizu­al­ny
 • dźwięk – kom­fort aku­stycz­ny.

W Go4Energy jeste­śmy w sta­nie zba­dać powyż­sze obsza­ry, wyko­nu­jąc pomia­ry instru­men­tal­ne obej­mu­ją­ce nastę­pu­ją­ce para­me­try:

 • tem­pe­ra­tu­ra
 • wil­got­ność względ­na
 • stę­że­nie CO2
 • pręd­kość powie­trza w stre­fie prze­by­wa­nia ludzi
 • natę­że­nie świa­tła
 • natę­że­nie dźwię­ku
 • stę­że­nie LZO – lot­nych związ­ków orga­nicz­nych
 • stę­że­nie HCHO
 • stę­że­nie O3
 • stę­że­nie CO
 • pyły zawie­szo­ne PM2,5 oraz PM10
 • poziom kom­for­tu PMV/​PPD
 • bada­nie odczuć subiek­tyw­nych poprzez ankie­ty­za­cję pra­cow­ni­ków. 

Opcjo­nal­nie wyko­nu­je­my rów­nież:

 • bada­nia mikro­bio­lo­gicz­ne powie­trza.

Wyni­ki pomia­rów instru­men­tal­nych pozwa­la­ją na porów­na­nie warun­ków panu­ją­cych w budyn­ku z opi­sy­wa­ny­mi jako opty­mal­ne warun­ki pra­cy w nor­mach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Nato­miast wyni­ki ocen subiek­tyw­nych pozwa­la­ją ziden­ty­fi­ko­wać czyn­ni­ki, powo­du­ją­ce dys­kom­fort w miej­scu pra­cy, któ­re czę­sto są trud­ne do iden­ty­fi­ka­cji z wyko­rzy­sta­niem instru­men­tów pomia­ro­wych. Dopie­ro połą­cze­nie i ana­li­za wyni­ków pomia­rów instru­men­tal­nych z oce­na­mi subiek­tyw­ny­mi daje moż­li­wość kom­plet­nej oce­ny warun­ków, panu­ją­cych w budyn­ku oraz prze­pro­wa­dze­nie ich opty­ma­li­za­cji, dopa­so­wu­jąc je do bie­żą­cych wyma­gań użyt­kow­ni­ków.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji skon­tak­tuj się z nami.