Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Nowo­cze­sne budyn­ki biu­ro­we obsłu­gi­wa­ne są przez insta­la­cje wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej i wypo­sa­żo­ne w cen­tra­le z sek­cja­mi fil­tra­cyj­ny­mi o para­me­trach zgod­nych z odpo­wied­ni­mi wyma­ga­nia­mi. Powie­trze w stre­fie prze­by­wa­nia ludzi powin­no być wol­ne od zanie­czysz­czeń, zapew­nia­jąc użyt­kow­ni­kom kom­fort i dobre samo­po­czu­cie. Wyma­ga to nale­ży­tej uwa­gi ze stro­ny obsłu­gi tech­nicz­nej budyn­ku. Istot­ne jest zapew­nie­nie sta­łe­go dozo­ru funk­cjo­no­wa­nia insta­la­cji, wła­ści­we­go ser­wi­su oraz regu­lar­nej wymia­ny fil­trów.

W zacho­wa­niu dobrej jako­ści powie­trza może pomóc bada­nie porów­naw­cze. Ma ono na celu okre­śle­nie sku­tecz­no­ści sek­cji fil­tra­cji w cen­tra­lach wen­ty­la­cji byto­wej, obsłu­gu­ją­cych powierzch­nie naj­mu w budyn­ku. Poprzez porów­na­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści pyłu zawie­szo­ne­go w powie­trzu wewnątrz i na zewnątrz budyn­ku moż­na usta­lić jakość powie­trza wewnętrz­ne­go. W przy­pad­ku uzy­ska­nia złych wyni­ków pro­po­nu­je się roz­wią­za­nia napraw­cze.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji skon­tak­tuj się z nami.