Pomiary i badania

"Jeśli umiesz zmie­rzyć to, o czym mówisz i wyra­żasz to za pomo­cą liczb, to wiesz coś o tym. Ale kie­dy nie możesz tego zmie­rzyć, two­ja wie­dza jest skrom­na i nie­do­sta­tecz­na” Wil­liam Thom­son (Lord Kelvin).

W Go4Energy w peł­ni zga­dza­my się z powyż­szy­mi sło­wa­mi. Powo­ła­li­śmy dział pomia­rów ponie­waż jako świa­do­mi inży­nie­ro­wie jeste­śmy pew­ni, że aby rze­tel­nie oce­nić stan/​zdia­gno­zo­wać pro­blem bada­ne­go obiektu/​insta­la­cji nie­zbęd­ne jest naj­pierw wyko­na­nie wła­ści­wych dzia­łań wery­fi­ka­cyj­nych. Dopie­ro na pod­sta­wie otrzy­ma­nych wyni­ków moż­li­we jest wycią­gnię­cie wnio­sków i przy­stą­pie­nie do ewen­tu­al­nej naprawy/​regulacji.

Nasza ofer­ta obej­mu­je nastę­pu­ją­ce pomia­ry i bada­nia:

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji skon­tak­tuj się z nami.