Optymalizacja przestrzeni biurowej

Opty­ma­li­za­cja prze­strze­ni biu­ro­wej to kil­ku­eta­po­we bada­nie, mają­ce na celu ana­li­zę funk­cjo­no­wa­nia fir­my na aktu­al­nie użyt­ko­wa­nej powierzch­ni, pod kątem opra­co­wa­nia opty­mal­nej aran­ża­cji nowe­go biu­ra.

Bada­nie pole­ga m.in. na:

  • obser­wa­cji obec­nie użyt­ko­wa­ne­go biu­ra przez okres 2 tygo­dni,
  • prze­pro­wa­dze­niu ankie­ty wśród pra­cow­ni­ków doty­czą­cej oce­ny obec­ne­go biu­ra, ocze­ki­wań wobec przy­szłej loka­li­za­cji oraz ich funk­cjo­no­wa­nia w ramach fir­my,
  • spo­tka­niach z kadrą mena­dżer­ską, w celu okre­śle­nia rela­cji wewnątrz­fir­mo­wych oraz istot­nych aspek­tów z punk­tu widze­nia opty­mal­nej aran­ża­cji nowe­go biu­ra.

Bada­nie słu­ży do spo­rzą­dze­nia rapor­tu koń­co­we­go, któ­ry będzie wytycz­ną dla pro­jek­tan­tów przy two­rze­niu aran­ża­cji wnę­trza.

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji.