Optymalizacja budżetu eksploatacji nieruchomości

W ramach opty­ma­li­za­cji budże­tu eks­plo­ata­cji nie­ru­cho­mo­ści dora­dza­my naszym klien­tom już na eta­pie pla­no­wa­nia i przy­go­to­wa­nia doku­men­ta­cji, jak zapro­jek­to­wać budy­nek pod kątem mini­ma­li­za­cji kosz­tów jego póź­niej­szej eks­plo­ata­cji.

Okres użyt­ko­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści to zazwy­czaj kil­ka­dzie­siąt lat, a cał­ko­wi­te kosz­ty eks­plo­ata­cji w tym okre­sie nie­rzad­ko prze­wyż­sza­ją koszt budo­wy. Na budżet funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku skła­da się wie­le ele­men­tów. Jed­ne z nich mają więk­szy, choć nie­oczy­wi­sty wpływ na koń­co­wy bilans, inne z pozo­ru waż­ne, zni­ko­my. Dla­te­go cza­sem nie­wiel­ka, ale dobrze prze­my­śla­na i zaim­ple­men­to­wa­na, zmia­na pro­jek­tu może mieć istot­ny wpływ na budżet eks­plo­ata­cji, liczo­ny w set­kach tysię­cy czy milio­nach zło­tych rocz­nie.

W celu opty­ma­li­za­cji kosz­tów póź­niej­szej eks­plo­ata­cji już na eta­pie kon­cep­cji włą­cza­my się w pra­ce zespo­łu pro­jek­to­we­go, aby zapro­po­no­wać zmia­ny i mody­fi­ka­cje obni­ża­ją­ce kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu. Poten­cjal­ne oszczęd­no­ści tkwią zarów­no w zuży­ciu mediów czy spo­so­bie regu­la­cji insta­la­cji, jak i codzien­nym użyt­ko­wa­niu – ochro­nie, sprzą­ta­niu, wywo­zie nie­czy­sto­ści, itp. W ramach usłu­gi opie­ra­my się na naszych doświad­cze­niach, ale współ­pra­cu­je­my tak­że z fir­ma­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w usłu­gach z zakre­su obsłu­gi nie­ru­cho­mo­ści.

Ofer­tę kie­ru­je­my zarów­no do pod­mio­tów, nie posia­da­ją­cych doświad­cze­nia w bran­ży budow­nic­twa i nie­ru­cho­mo­ści, ale pla­nu­ją­cych jed­no­ra­zo­wą inwe­sty­cję, jak też do inwe­sto­rów insty­tu­cjo­nal­nych.

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji.