Ocena jakości środowiska wewnętrznego – IAQ (Indoor Air Quality)

Ocena jakości środowiska wewnętrznego – IAQ (Indoor Air Quality)

Czyn­ni­ki śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go mają istot­ny wpływ na poczu­cie kom­for­tu oraz zdro­wie użyt­kow­ni­ka budyn­ku. Nie­sie to za sobą wie­le kon­se­kwen­cji w posta­ci pro­duk­tyw­no­ści w miej­scu pra­cy oraz poczu­cia atrak­cyj­no­ści miej­sca pra­cy. Współ­cze­sne bada­nia wska­zu­ją, że śro­do­wi­sko wewnętrz­ne zapro­jek­to­wa­ne w odpo­wied­ni spo­sób oraz odpo­wied­nio utrzy­my­wa­ne zapew­nia wzrost efek­tyw­no­ści pra­cy osób znaj­du­ją­cych się w budyn­ku.

Efek­tyw­ność może być wyra­żo­na jako wzrost pro­duk­tyw­no­ści oraz spa­dek licz­by wyko­rzy­sty­wa­nych zwol­nień cho­ro­bo­wych wśród pra­cow­ni­ków. Na śro­do­wi­sko wewnętrz­ne skła­da się wie­le ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na użyt­kow­ni­ków budyn­ku. Czyn­ni­ki te moż­na pogru­po­wać w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Ocena jakości środowiska wewnętrznego

Obej­mu­je prze­pro­wa­dze­nie obiek­tyw­nych pomia­rów instru­men­tal­nych (tem­pe­ra­tu­ra, wil­got­ność względ­na, stę­że­nie CO2, pręd­kość powie­trza, natę­że­nie świa­tła, natę­że­nia dźwię­ku) oraz bada­nie odczuć subiek­tyw­nych poprzez ankie­ty­za­cję pra­cow­ni­ków. Zgro­ma­dzo­ne dane dostar­cza­ją cało­ścio­wą wie­dzę doty­czą­cą śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go bada­ne­go budyn­ku.

Wyni­ki pomia­rów instru­men­tal­nych pozwa­la­ją na porów­na­nie warun­ków panu­ją­cych w budyn­ku z opi­sy­wa­ny­mi jako opty­mal­ne warun­ki pra­cy w nor­mach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Wyni­ki ocen subiek­tyw­nych pozwa­la­ją ziden­ty­fi­ko­wać czyn­ni­ki powo­du­ją­ce dys­kom­fort w miej­scu pra­cy, któ­re są czę­sto trud­ne do iden­ty­fi­ka­cji z wyko­rzy­sta­niem instru­men­tów pomia­ro­wych. Wyni­ki pomia­rów instru­men­tal­nych oraz ocen subiek­tyw­nych dają moż­li­wość kom­plet­nej oce­ny panu­ją­cych w budyn­ku warun­ków oraz prze­pro­wa­dze­nie ich opty­ma­li­za­cji dopa­so­wu­jąc do bie­żą­cych wyma­gań użyt­kow­ni­ków.

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji