Nadzór budowlany

Fir­ma Go4Energy ofe­ru­je kom­plek­so­wą usłu­gę nad­zo­ru budow­la­ne­go wszyst­kich branż z koor­dy­na­cją mię­dzy­bran­żo­wą, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w pra­wie budow­la­nym. Nasi inspek­to­rzy nad­zo­ru, to doświad­cze­ni inży­nie­ro­wie z dłu­go­let­nim sta­żem. Ich wie­dza i zaan­ga­żo­wa­nie jest gwa­ran­cją naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nych prac.

Nasz zespół chęt­nie podej­mu­je się nad­zo­ro­wa­nia trud­nych i wyma­ga­ją­cych inwe­sty­cji. Pro­wa­dzi­my rze­tel­ną usłu­gę nad­zo­ru, co doce­nia­ją nasi klien­ci, wysta­wia­jąc nam naj­wyż­sze oce­ny.

Zobacz zre­ali­zo­wa­ne przez nas pro­jek­ty

Poni­żej przed­sta­wia­my opi­sa­ną prak­ty­ką zawo­do­wą pozwa­la­ją na stwier­dze­nie, że jako zespół inspek­to­rów nad­zo­ru oraz aktyw­ni zawo­do­wo pro­jek­tan­ci we wska­za­nych bran­żach naby­li­śmy ade­kwat­ne doświad­cze­nie i posia­da­my tech­nicz­ne oraz prak­tycz­ne kom­pe­ten­cje do repre­zen­to­wa­nia Inwe­sto­rów na pla­cu budo­wy.

Za wybo­rem zespo­łu Go4Energy prze­ma­wia­ją nastę­pu­ją­ce fak­ty:

  • wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy na dużych budo­wach budyn­ków komer­cyj­nych w War­sza­wie dla dużych Inwe­sto­rów,
  • upraw­nie­nia budow­la­ne do pro­jek­to­wa­nia i kie­ro­wa­nia robo­ta­mi bez ogra­ni­czeń (tak­że upraw­nie­nia inspek­to­rów nad­zo­ru),
  • wszy­scy mamy doświad­cze­nia jako kie­row­ni­cy budo­wy /​robót w swo­ich bran­żach,
  • wszy­scy mamy doświad­cze­nia jako pro­jek­tan­ci /​spraw­dza­ją­cy w swo­ich bran­żach

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji.