European GreenBuilding

European GreenBuilding, green building

Cer­ty­fi­kat Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding powstał w ramach pro­gra­mu Komi­sji Euro­pej­skiej, któ­re­go celem jest pod­nie­sie­nie pozio­mu efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii w budyn­kach komer­cyj­nych. Jest to cer­ty­fi­kat prze­zna­czo­ny dla ener­go­osz­częd­nych budyn­ków nie­miesz­kal­nych wznie­sio­nych w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat lub dla budyn­ków star­szych, któ­re będą pod­da­ne moder­ni­za­cji.

Zobacz pro­jek­ty z Cer­ty­fi­ka­tem Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding

Pod­sta­wo­wym wyma­ga­niem cer­ty­fi­ka­tu jest zre­du­ko­wa­nie zuży­cia ener­gii wyra­żo­nej w ener­gii pier­wot­nej o 25% w porów­na­niu z kra­jo­wy­mi nor­ma­mi w miej­scu, gdzie pro­jekt jest reali­zo­wa­ny. Waru­nek ten może być speł­nio­ny poprzez prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go oraz symu­la­cji ener­ge­tycz­nej budyn­ku. Dodat­ko­wym wyma­ga­niem pro­gra­mu euro­pej­skie­go jest opra­co­wa­nie pla­nu dzia­ła­nia w zakre­sie posza­no­wa­nia ener­gii (Action Plan) obej­mu­ją­ce­go czas eks­plo­ata­cji budyn­ku.

Chcesz, aby Twój budy­nek otrzy­mał Cer­ty­fi­kat Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding? Skon­tak­tuj się z nami.