Do kogo kierujemy ofertę?

Ofer­ta Go4Energy skie­ro­wa­na jest do firm z ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, któ­re:

 • posia­da­ją dłu­go­ter­mi­no­we stra­te­gie roz­wo­ju lub pra­cu­ją nad ich wypra­co­wa­niem,
 • wdra­ża­ją dobre prak­ty­ki biz­ne­so­we opar­te na spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści – Cor­po­ra­te Social Respon­si­bi­li­ty (CSR),
 • eko­no­micz­ne wyni­ki osią­ga­ją poprzez pro­wa­dze­nie etycz­ne­go biz­ne­su,
 • wpro­wa­dza­ją zasa­dy zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w zakre­sie nowych roz­wią­zań tech­nicz­nych i nowych tech­no­lo­gii.

Zobacz nasze pro­jek­ty

Dla­cze­go tyl­ko powyż­sze pod­mio­ty są w krę­gu zain­te­re­so­wań naszej fir­my jako poten­cjal­ni klien­ci? W naszej opi­nii jedy­nie świa­do­mi gra­cze na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści dostrze­ga­ją koniecz­ność dzia­łań ukie­run­ko­wa­nych na zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, mają­cy oczy­wi­ście eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie.

Nasi klien­ci:

 • Dewe­lo­pe­rzy
 • Agen­cje Nie­ru­cho­mo­ści
 • Wła­ści­cie­le Nie­ru­cho­mo­ści
 • Gene­ral­ni Wyko­naw­cy
 • Fir­my Zarzą­dza­ją­ce Pro­jek­tem Budow­la­nym
 • Fir­my Zarzą­dza­ją­ce Nie­ru­cho­mo­ścia­mi
 • Najem­cy Powierzch­ni Biu­ro­wych, Han­dlo­wych i Maga­zy­no­wych
 • Fir­my Archi­tek­to­nicz­ne
 • Jed­nost­ki Admi­ni­stra­cji Tere­no­wej
 • Fir­my Kon­sul­tin­go­we
 • Fir­my Szko­le­nio­we

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji