Certyfikacja LEED

LEED (Leader­ship in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design) jest to ame­ry­kań­ski sys­tem oce­ny budow­nic­twa stwo­rzo­ny przez USGBC (U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil). Sys­tem cer­ty­fi­ka­cji LEED jest sto­so­wa­ny na ska­lę świa­to­wą i obej­mu­je obiek­tyw­ną oce­nę wyni­ków, prze­pro­wa­dza­ną przez stro­nę trze­cią – Gre­en Buil­ding Cer­ti­fi­ca­tion Insti­tu­te (GBCI).

Od listo­pa­da 2016 roku moż­li­wa jest reje­stra­cja pro­jek­tów jedy­nie w naj­now­szej czwar­tej już wer­sji sys­te­mu – LEED v4.

Zobacz nasze reali­za­cje

W trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji bra­ne są pod uwa­gę wszyst­kie ele­men­ty zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, takie jak:

 • zin­te­gro­wa­ny pro­ces pro­jek­to­wa­nia
 • loka­li­za­cja i rodzaj tere­nu prze­zna­czo­ne­go pod inwe­sty­cję
 • zuży­cie ener­gii
 • zuży­cie wody
 • jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go
 • rodzaj zasto­so­wa­nych mate­ria­łów
 • inno­wa­cyj­ność.

Kate­go­rie te podzie­lo­ne są na kre­dy­ty, za któ­rych speł­nie­nie pro­jekt może uzy­skać daną ilość punk­tów. Kre­dy­ty moż­na podzie­lić na takie, któ­rych speł­nie­nie jest koniecz­ne do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu (Pre­re­qu­isi­tes) oraz takie, któ­rych wybór jest dobro­wol­ny (Cre­dits). Po prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji, pro­jekt otrzy­mu­je cer­ty­fi­kat LEED na jed­nym z czte­rech pozio­mów w zależ­no­ści od licz­by uzy­ska­nych punk­tów:

 • Cer­ti­fied
 • Silver
 • Gold
 • Pla­ti­num.

Cer­ty­fi­ka­cji moż­na pod­dać budyn­ki ist­nie­ją­ce, nowo­pow­sta­łe, jak rów­nież poje­dyn­cze powierzch­nie naj­mu (skle­py, biu­ra). LEED v4 podzie­lo­ny jest na kil­ka sys­te­mów w zależ­no­ści od rodza­ju cer­ty­fi­ko­wa­ne­go obiek­tu.

Go4Energy specjalizuje się w następujących certyfikacjach:

 • Nowe budyn­ki – LEED BD+C (Buil­ding Design and Con­struc­tion) for New Con­struc­tion, Core and Shell, Reta­il, Hospi­ta­li­ty, Ware­ho­uses and Distri­bu­tion Cen­ters
 • Budyn­ki ist­nie­ją­ce – LEED O+M (Ope­ra­tion and Main­te­nan­ce) for Exi­sting Buil­dings, Hospi­ta­li­ty, Reta­il
 • Powierzch­nie naj­mu – LEED ID+C (Inte­rior Design and Con­struc­tion) for Com­mer­cial Inte­riors, Reta­il, Hospi­ta­li­ty.

Fir­ma Go4Energy jest człon­kiem ame­ry­kań­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia USGBC. W skład zespo­łu wcho­dzą oso­by z upraw­nie­nia­mi LEED AP Buil­ding Design + Con­struc­tion oraz LEED AP Inte­rior Design & Con­struc­tion.

"LEED AP" and the rela­ted acro­nym, and the LEED AP logos are tra­de­marks owned by the U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil and awar­ded to indi­vi­du­als under licen­se by the Gre­en Buil­ding Cer­ti­fi­ca­tion Insti­tu­te.

W ramach certyfikacji LEED zapewniamy:

 • Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su przez doświad­czo­ny zespół bie­gle posłu­gu­ją­cy się języ­kiem angiel­skim
 • Prze­pro­wa­dze­nie oce­ny wstęp­nej
 • Doradz­two w zakre­sie wybo­ru naj­od­po­wied­niej­sze­go pozio­mu cer­ty­fi­ka­cji
 • Usłu­gę reje­stra­cji pro­jek­tów na plat­for­mie LEED on-line wraz z admi­ni­stra­cją kon­ta
 • Czyn­ny udział oso­by z upraw­nie­nia­mi LEED AP w całym pro­ce­sie
 • Wery­fi­ka­cję doku­men­ta­cji spo­rzą­dzo­nej przez pro­jek­tan­tów i wyko­naw­ców pod kątem speł­nie­nia wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji
 • Prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zasad cer­ty­fi­ka­cji dla zespo­łu pro­jek­to­we­go, pro­ject mana­ge­rów, a tak­że wyko­naw­ców
 • Wyko­na­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go (EA Pre­req Mini­mum Ener­gy Per­for­man­ce oraz EA Cre Opti­mi­ze Ener­gy Per­for­man­ce)
 • Wyko­na­nie ana­liz oświe­tle­nia natu­ral­ne­go (EQ Cre Day­li­ght)
 • Wyko­na­nie ana­liz wido­ków z okien (EQ Cre Quali­ty Views)
 • Wyko­na­nie ana­li­zy Life-Cyc­le Asses­sment (MR Cre Buil­ding Life-Cyc­le Impact Reduc­tion)
 • Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­ning” (EA Pre­req Fun­da­men­tal Com­mis­sio­ning and Veri­fi­ca­tion, EA Cre Enhan­ced Com­mis­sio­ning)

Zobacz wszyst­kie wyko­ny­wa­ne przez nas Ana­li­zy i eks­per­ty­zy