Certyfikacja GBS

gbs, green building standard

GBS (Gre­en Buil­ding Stan­dard) to pol­ski sys­tem cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków. Orga­nem przy­zna­ją­cym ten cer­ty­fi­kat jest Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org)

Gre­en Buil­ding Stan­dard to sys­tem cer­ty­fi­ka­cji, dopa­so­wa­ny do pol­skich warun­ków, któ­ry uzy­skał ofi­cjal­ne popar­cie Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska. Zało­że­niem sys­te­mu jest pod­kre­śle­nie zna­cze­nia zdro­wia, kom­for­tu i wydaj­no­ści użyt­kow­ni­ków jako domi­nu­ją­ce­go celu kre­owa­nia śro­do­wi­ska wewnątrz budyn­ków.

Cele cer­ty­fi­ka­tu Gre­en Buil­ding Stan­dard:

  • Pro­pa­go­wa­nie i doce­nie­nie dzia­łań zapew­nia­ją­cych opty­mal­ne śro­do­wi­sko dla róż­nych aktyw­no­ści czło­wie­ka,
  • Pro­mo­wa­nie roz­wią­zań pro­jek­to­wych zapew­nia­ją­cych kom­fort użyt­kow­ni­ków budyn­ku poprzez stwo­rze­nie przy­ja­znych warun­ków śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go,
  • Pro­pa­go­wa­nie idei, iż utrzy­ma­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ków i para­me­trów śro­do­wi­sko­wych, win­no sta­no­wić prio­ry­tet pod­czas pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji budyn­ków przy zacho­wa­niu peł­nej pod­mio­to­wo­ści jaką sta­no­wi użyt­kow­nik budyn­ku.

Zobacz nasze reali­za­cje

Ideą cer­ty­fi­ka­cji Gre­en Buil­ding Stan­dard jest pro­mo­cja budyn­ków, w któ­rych dzię­ki pro­jek­to­wa­niu zin­te­gro­wa­ne­mu wszyst­kie stro­ny pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go (Inwe­stor, Wła­ści­ciel, Pro­jek­tant, Wyko­naw­ca, Zarząd­ca) będą mogły stwo­rzyć zdro­we, bez­piecz­ne i kom­for­to­we śro­do­wi­sko dla użyt­kow­ni­ków budyn­ku, przy zmniej­szo­nym w sto­sun­ku do obo­wią­zu­ją­cych wyma­gań zuży­ciu ener­gii. Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji mogą zostać pod­da­ne budyn­ki nowo­pro­jek­to­wa­ne oraz budyn­ki po grun­tow­nej moder­ni­za­cji.

Wię­cej szcze­gó­łów na:

http://​gre​en​bu​il​ding​stan​dard​.eu/