Certyfikacja WELL

Go4Energy jako jed­na z pierw­szych firm w Pol­sce ofe­ru­je kom­plek­so­we wspar­cie i doradz­two dla Inwe­sto­rów oraz firm wyko­naw­czych w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji WELL. W naszym zespo­le są oso­by posia­da­ją­ce wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w tema­cie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Dzię­ki ich zaan­ga­żo­wa­niu, dostar­cza­ne Pań­stwu usłu­gi znaj­du­ją się na naj­wyż­szym pozio­mie.

THE WELL BUILDING STANDARD®

The WELL Buil­ding Stan­dard® jest sys­te­mem cer­ty­fi­ka­cji stwo­rzo­nym przez IWBI™ (Inter­na­tio­nal WELL Buil­ding Insti­tu­te™) opar­tym na okre­śle­niu, pomia­rze oraz moni­to­rin­gu wpły­wu jaki posia­da­ją poszcze­gól­ne ele­men­ty śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go w budyn­ku na prze­by­wa­ją­ce­go w nim czło­wie­ka. Ele­men­ty śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go wyróż­nio­ne przez WELL to powie­trze, woda, żywie­nie, oświe­tle­nie, kon­dy­cja fizycz­na, kom­fort oraz samo­po­czu­cie. Powyż­sze ele­men­ty dzie­lą się na prze­szło 100 cech, któ­rych speł­nie­nie wpły­wa na osta­tecz­ny poziom oce­ny.

W systemie oceny WELL wyróżniamy następujące schematy oceny:

 • New and Exi­sting Buil­dings
 • New and Exi­sting Inte­rior
 • Core and Shell

W zależ­no­ści od wyni­ku osią­gnię­te­go w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji New and Exi­sting Buil­dings, New and Exi­sting Inte­riors czy Core and Shell moż­li­we jest uzy­ska­nie trzech pozio­mów oce­ny – Silver, Gold lub Pla­ti­num.

WELL został stwo­rzo­ny z myślą o uzu­peł­nie­niu oraz współ­dzia­ła­niu z sys­te­mem cer­ty­fi­ka­cji wie­lo­kry­te­rial­nej LEED. W związ­ku z powyż­szym jest on natu­ral­nym, kolej­nym kro­kiem w dąże­niu do dal­szej popra­wy jako­ści ist­nie­ją­cych i nowo­bu­do­wa­nych budyn­ków, jak rów­nież prze­strze­ni pra­cy. Zobacz naszą ofer­tę doty­czą­cą cer­ty­fi­ka­cji LEED

W skład zespo­łu WELL wcho­dzi oso­ba z upraw­nie­nia­mi WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal.

Inter­na­tio­nal WELL Buil­ding Insti­tu­te™ and the rela­ted logo are tra­de­marks used with per­mis­sion from the Inter­na­tio­nal Well Buil­ding Institu­te™.

W ramach certyfikacji WELL zapewniamy:

 • Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su przez doświad­czo­ny zespół bie­gle posłu­gu­ją­cy się języ­kiem angiel­skim
 • Prze­pro­wa­dze­nie oce­ny wstęp­nej
 • Doradz­two w zakre­sie wybo­ru naj­od­po­wied­niej­sze­go pozio­mu cer­ty­fi­ka­cji
 • Usłu­gę reje­stra­cji pro­jek­tów na plat­for­mie WELL on-line wraz z admi­ni­stra­cją kon­ta
 • Czyn­ny udział oso­by z upraw­nie­nia­mi WELL AP w całym pro­ce­sie
 • Wery­fi­ka­cję doku­men­ta­cji spo­rzą­dzo­nej przez pro­jek­tan­tów i wyko­naw­ców pod kątem speł­nie­nia wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji
 • Prze­pro­wa­dze­nie szko­leń z zasad cer­ty­fi­ka­cji dla zespo­łu pro­jek­to­we­go, pro­ject mana­ge­rów, a tak­że wyko­naw­ców
 • Wyko­na­nie ana­li­zy wido­ków z okien – Featu­re 61 – Right to Light
 • Wyko­na­nie ana­li­zy oświe­tle­nia dzien­ne­go – Featu­re 62 – Day­li­ght mode­ling
 • Wyko­na­nie ana­li­zy para­me­trów prze­szkle­nia – Featu­re 63 – Day­li­ght fene­stra­tion
 • Wyko­na­nie badań jako­ści powie­trza i wody
 • Wyko­na­nie pomia­rów hała­su

Zobacz wszyst­kie wyko­ny­wa­ne przez nas Ana­li­zy i eks­per­ty­zy