Certyfikacja BREEAM

BREEAM bie­rze pod uwa­gę wie­le zagad­nień cha­rak­te­ry­zu­ją­cych budy­nek czy powierzch­nię naj­mu, w tym m.in.:

-jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go

-efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na

-dostęp­ność środ­ków trans­por­tu miej­skie­go

-mate­ria­ły budow­la­ne

-zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją budyn­ku

-gospo­dar­ka wod­na i odpa­da­mi.

Certyfikat BREEAM IN-Use

BREEAM In-Use jest wie­lo­kry­te­rial­nym sys­te­mem cer­ty­fi­ka­cji prze­zna­czo­ny dla ist­nie­ją­cych budyn­ków, użyt­ko­wa­nych przez okres mini­mum 2 lat. W ramach cer­ty­fi­ka­tu oce­nia­ne są zarów­no roz­wią­za­nia pro­eko­lo­gicz­ne zasto­so­wa­ne w budyn­ku jak i efek­tyw­ność zarzą­dza­nia obiek­tem.

Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji mogą zostać pod­da­ne budyn­ki biu­ro­we, han­dlo­we, prze­my­sło­we, miesz­kal­ne, hote­lo­we oraz szko­ły, jak fir­my zarzą­dza­ją­ce obiek­ta­mi.

Certyfikat BREEAM New Construction

BREEAM New Con­struc­tion to wie­lo­kry­te­rial­ny sys­tem oce­ny jako­ści nowo­pro­jek­to­wa­nych budyn­ków będą­cy obec­nie stan­dar­dem w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści w Euro­pie i na świe­cie sto­so­wa­nym przez inwe­sto­rów oraz dewe­lo­pe­rów.

Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji mogą zostać pod­da­ne budyn­ki biu­ro­we, han­dlo­we, prze­my­sło­we i miesz­kal­ne, jak rów­nież każ­dy inny typ budyn­ku po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z jed­nost­ką cer­ty­fi­ku­ją­cą.

Certyfikat BREEAM RFO

BREEAM Refur­bi­sh­ment and Fit-Out to wie­lo­kry­te­rial­ny sys­tem oce­ny jako­ści budyn­ków remon­to­wa­nych oraz powierzch­ni naj­mu.

Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji mogą zostać pod­da­ne budyn­ki biu­ro­we, han­dlo­we, prze­my­sło­we, miesz­kal­ne, hote­lo­we oraz szko­ły, jak nowo­pro­jek­to­wa­ne i re-aran­żo­wa­ne powierzch­nie naj­mu.

Cer­ty­fi­kat BREEAM przy­zna­wa­ny jest przez Buil­ding Rese­arch Esta­bli­sh­ment Glo­bal (BRE) na pod­sta­wie mate­ria­łów i rapor­tu przy­go­to­wa­nych przez licen­cjo­no­wa­ne­go audy­to­ra, któ­ry w trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji współ­pra­cu­je z zarząd­ca oraz obsłu­ga tech­nicz­ną budyn­ku. Budy­nek oraz zarząd­ca budyn­ku mogą otrzy­mać cer­ty­fi­kat BREEAM na jed­nym z sze­ściu pozio­mów, w zależ­no­ści od licz­by uzy­ska­nych punk­tów:

- Accep­ta­ble

- Pass

- Good

- Very Good

- Excel­lent

- Out­stan­ding

Zobacz nasze reali­za­cje