Audyt energetyczny oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt ener­ge­tycz­ny jest wie­lo­eta­po­wą pro­ce­du­rą mają­cą na celu opty­ma­li­za­cję zuży­cia ener­gii oraz reduk­cję kosz­tów zwią­za­nych z jej pro­duk­cją i trans­por­tem, eks­plo­ata­cją ist­nie­ją­ce­go budyn­ku, pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go, insta­la­cji. Pra­wi­dło­wo prze­pro­wa­dzo­ny audyt przy­no­si wymier­ne korzy­ści finan­so­we, a tak­że eks­plo­ata­cyj­ne. Jest to zło­żo­ny pro­ces, reali­zo­wa­ny w kil­ku głów­nych eta­pach:

    • Zbie­ra­nie danych – pierw­szy etap obej­mu­je prze­gląd doku­men­ta­cji, wizy­ta­cję obiek­tu, spo­rzą­dze­nie inwen­ta­ry­za­cji sys­te­mów tech­no­lo­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy ich funk­cjo­no­wa­nia i pomia­rów. Ponad­to zebra­ne zosta­ją dane doty­czą­ce zuży­cia ener­gii oraz infor­ma­cje zwią­za­ne z obsłu­gą tech­nicz­ną obiek­tu.
    • Ana­li­za danych – w ramach dru­gie­go eta­pu prze­pro­wa­dza­na jest ana­li­za danych zebra­nych pod­czas eta­pu pierw­sze­go, pozwa­la­ją­ca okre­ślić obsza­ry zuży­cia ener­gii.
    • Wnio­ski i zale­ce­nia – w ostat­nim eta­pie przed­sta­wio­ne zosta­ją pro­po­zy­cje moder­ni­za­cji zmie­rza­ją­cych do opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii, z uwzględ­nie­niem ich rezul­ta­tu eko­no­micz­ne­go.

W zależ­no­ści od ocze­ki­wań klien­ta audy­ty ener­ge­tycz­ne wyko­nu­je­my w opar­ciu o pol­skie prze­pi­sy, w tym nową Usta­wę o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, imple­men­tu­ją­cą dyrek­ty­wę euro­pej­ską 2012/​27/​UE, lub wytycz­ne ASHRAE, zwią­za­ne przede wszyst­kim z cer­ty­fi­ka­cją LEED.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Spe­cy­ficz­ną for­mą audy­tu ener­ge­tycz­ne­go jest audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa, dedy­ko­wa­ny dla dużych przed­się­biorstw, czy­li zgod­nie z defi­ni­cją z Usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dla firm zatrud­nia­ją­cych co naj­mniej 250 pra­cow­ni­ków lub osią­ga­ją­cych co naj­mniej 50 milio­nów € rocz­ne­go obro­tu. W ramach audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­bior­stwa nale­ży prze­ana­li­zo­wać pro­ce­sy odpo­wie­dzial­ne za zuży­cie co naj­mniej 90% ener­gii, a tak­że nie­ru­cho­mo­ści oraz środ­ki trans­por­tu użyt­ko­wa­ne w ramach dzia­łal­no­ści. Audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa nale­ży prze­pro­wa­dzić po raz pierw­szy do koń­ca wrze­śnia 2017 roku, a następ­nie co 4 lata. Wyni­ki audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­bior­ca zobo­wią­za­ny jest prze­ka­zać do Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki, któ­ry rapor­tu­je poten­cjal­ne oszczęd­no­ści Mini­ster­stwu Ener­gii.

Jeśli chcesz prze­pro­wa­dzić audyt ener­ge­tycz­ny Two­je­go budyn­ku lub przed­się­bior­stwa, skon­tak­tuj się z nami.