Analizy i ekspertyzy

Ana­li­zy i eks­per­ty­zy umoż­li­wia­ją oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pro­ces pro­jek­to­wa­nia nowe­go lub moder­ni­za­cję ist­nie­ją­ce­go budyn­ku, podej­mo­wa­nie decy­zji opty­ma­li­zu­ją­cych roz­wią­za­nia archi­tek­to­nicz­ne oraz insta­la­cyj­ne, co pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię oraz pozwa­la na zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.

Nasza ofer­ta obej­mu­je:

 • Doradz­two w zakre­sie opty­mal­nych roz­wią­zań insta­la­cyj­nych i archi­tek­to­nicz­nych, wpły­wa­ją­cych na zuży­cie ener­gii
 • Ana­li­zy zuży­cia ener­gii (mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne)
 • Ana­li­zy oświe­tle­nia natu­ral­ne­go w budyn­ku
 • Ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go wewnątrz pomiesz­czeń
 • Ana­li­zy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia wen­ty­la­cji natu­ral­nej do utrzy­ma­nia odpo­wied­niej jako­ści powie­trza na powierzch­niach prze­zna­czo­nych na sta­ły pobyt ludzi

Zobacz nasze reali­za­cje

Analizy wykonywane dla potrzeb systemów certyfikacji:

BREEAM:

 • ENE 01 – Reduc­tion of ener­gy use and car­bon emis­sions – ana­li­zy zuży­cia ener­gii i emi­sji dwu­tlen­ku węgla
 • HEA 04 – Ther­mal Com­fort – ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go
 • HEA 01 – Visu­al Com­fort – Day­li­gh­ting – ana­li­zy oświe­tle­nia natu­ral­ne­go
 • HEA 02 – Indo­or Air Quali­ty – Poten­tial For Natu­ral Ven­ti­la­tion – ana­li­zy wydaj­no­ści wen­ty­la­cji natu­ral­nej
 • MAT 01 – Life Cyc­le Impact – ana­li­zy zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych
 • ENE 04 – Low car­bon design – ana­li­zy moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia nisko- lub zero­emi­syj­nych źró­deł ener­gii
 • MAN 02 – Life cyc­le cost and servi­ce life plan­ning (LCC) – ana­li­zy kosz­tów cyklu życia budyn­ku

LEED:

 • EA Pre­req Mini­mum Ener­gy Per­for­man­ce oraz EA Cre Opti­mi­ze Ener­gy Per­for­man­ce – model ener­ge­tycz­ny i ana­li­zy zuży­cia ener­gii
 • EA Pre­req Fun­da­men­tal Com­mis­sio­ning and Veri­fi­ca­tion, EA Cre Enhan­ced Com­mis­sio­ning – pro­ces com­mis­sio­nin­gu – wię­cej infor­ma­cji
 • MR Cre Buil­ding Life-Cyc­le Impact Reduc­tion – ana­li­zy Life-Cyc­le Asses­sment
 • EQ Cre Day­li­ght – ana­li­zy oświe­tle­nia natu­ral­ne­go
 • EQ Cre Quali­ty Views – ana­li­zy wido­ków z okien

Gre­en Buil­ding Stan­dard:

 • Ana­li­zy zuży­cia ener­gii
 • Ana­li­zy oświe­tle­nia natu­ral­ne­go
 • Ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go

WELL:

 • Featu­re 61 – Right to Light – ana­li­zy wido­ków z okien
 • Featu­re 62 – Day­li­ght mode­ling – ana­li­zy oświe­tle­nia dzien­ne­go
 • Featu­re 63 – Day­li­ght fene­stra­tion – ana­li­zy para­me­trów prze­szkle­nia

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji.