Usługi

Dzia­ła­jąc w zgo­dzie z ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, Go4Energy opra­co­wu­je dłu­go­ter­mi­no­we pro­jek­ty zarzą­dza­nia ener­gią w nie­ru­cho­mo­ściach. Zapew­nia doradz­two zwią­za­ne z racjo­na­li­za­cją inwe­sty­cji na eta­pie kon­cep­cyj­nym, pro­jek­to­wym i eks­plo­ata­cyj­nym.

Fir­ma pro­wa­dzi pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych w sys­te­mach:

  • BREEAM
  • LEED
  • WELL Buil­ding Stan­dard
  • Gre­en Buil­ding Stan­dard.

Świad­czy róż­ne­go typu nowo­cze­sne usłu­gi inży­nie­ryj­ne:

  • Pomia­ry insta­la­cji HVAC
  • Bada­nia jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go – IEQ
  • Bada­nia ter­mo­wi­zyj­ne
  • Pomia­ry zgod­ne z sys­te­ma­mi cer­ty­fi­ka­cji LEED, BREEAM, WELL Buil­ding Stan­dard
  • Prze­glą­dy sys­te­mów auto­ma­ty­ki BMS/​odbiory insta­la­cji auto­ma­ty­ki BMS
  • Bada­nia jako­ści powie­trza zewnętrz­ne­go i wewnętrz­ne­go

Dostar­cza usłu­gi com­mis­sio­nin­gu i mode­lo­wa­nia, prze­pro­wa­dza audy­ty ener­ge­tycz­ne, a tak­że wpro­wa­dza na rynek nowa­tor­skie roz­wią­za­nie Gre­enFM, dedy­ko­wa­ne m.in. zarząd­com nie­ru­cho­mo­ści.

Wyko­nu­je­my też cer­ty­fi­ka­ty ener­ge­tycz­ne, czy­li świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku, będą­ce waż­nym ele­men­tem pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go. Dzia­ła­my według naj­lep­szych wzor­ców i do każ­de­go zle­ce­nia pod­cho­dzi­my z zaan­ga­żo­wa­niem.