Life cycle cost and service life planning (LCC)

Ana­li­za kosz­tów cyklu życia ma na celu speł­nie­nie wyma­gań kry­te­rium Man 05 cer­ty­fi­ka­cji BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013 i jest prze­pro­wa­dza­na zgod­nie z nor­ma­mi z serii ISO 15686 – 5:2008.

W ramach opra­co­wa­nia wyko­ny­wa­na jest ana­li­za eko­no­micz­na w kosz­tach sta­łych i zdys­kon­to­wa­nych w okre­sie 25 i 60 lat dla:

  • okre­su budo­wy – ana­li­za kosz­tów inwe­sty­cyj­nych
  • okre­su funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku – kosz­ty ener­gii, sprzą­ta­nia, zarzą­dza­nia
  • okre­su utrzy­ma­nia budyn­ku – kosz­ty napraw i wymian

Ana­li­za zawie­ra pro­po­zy­cje kie­run­ków moder­ni­za­cji budyn­ku w celu obni­że­nia kosz­tów w całym cyklu życia. Oce­na obej­mu­je żywot­ność oraz kosz­ty utrzy­ma­nia sys­te­mów dla wyspe­cy­fi­ko­wa­nych zało­żeń pro­jek­to­wych.