GREEN TOWERS

 
GREEN TOWERS, commissiong, greenFM INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji Gre­en Buil­ding

Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM

TERMIN REALIZACJI:

2013 r.

MIEJSCE:

Wro­cław