Google Warsaw WFC L7,8,10,11

 

Google War­saw WFC L7,8,10,11

INWESTOR:

Google Poland

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED 2009 for Com­mer­cial Inte­riors

Wspar­cie dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji

Com­mis­sio­ning

POZIOM CERTYFIKACJI:
GOLD

TERMIN REALIZACJI:
2018

MIEJSCE:
War­sza­wa