GALERIA PÓŁNOCNA

 
INWESTOR:

Glo­be Tra­de Cen­tre SA

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED

Wspar­cie dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji

Model ener­ge­tycz­ny

Com­mis­sio­ning

TERMIN REALIZACJI:
2018

MIEJSCE:

War­sza­wa