Doświadczenie zespołu G4E

Go4Energy jest mar­ką pol­skiej, nie­za­leż­nej fir­my badaw­czej i dorad­czej Go4IT spe­cja­li­zu­ją­cej się w nowo­cze­snych bada­niach i ana­li­zach zuży­cia ener­gii w budyn­kach. Od trzy­na­stu lat zespół two­rzą­cy Go4Energy świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dorad­cze i szko­le­nio­we w zakre­sie racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii w budyn­kach. Opie­ra­jąc się na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach symu­la­cyj­nych od lat współ­pra­cu­je z wie­lo­ma inwe­sto­ra­mi, wła­ści­cie­la­mi budyn­ków, pro­jek­tan­ta­mi, wyko­naw­ca­mi oraz fir­ma­mi zarzą­dza­ją­cy­mi budyn­ka­mi.