Dalkia Polska S.A.

Obiekt:
Sien­na Cen­ter

Zakres prac:

Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go,

  • Symu­la­cje zuży­cia ener­gii,
  • Pro­po­zy­cje moder­ni­za­cji,
  • Oce­na skut­ków ener­ge­tycz­nych i finan­so­wych poszcze­gól­nych warian­tów moder­ni­za­cji.

Ter­min wyko­na­nia:

wrze­sień 2009