Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Grunwaldzki Center

Obiekt:
Skan­ska Grun­waldz­ki Cen­tre A, B, C

Zakres prac:

  • Ana­li­za roz­wią­zań pro­jek­to­wych,
  • Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
  • Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
  • Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

Ter­min wyko­na­nia:
2007 – 2010