Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Atrium Centrum

Obiekt:
Skan­ska Atrium Cen­trum

Zakres prac:

  • Ana­li­za mie­sięcz­ne­go zuży­cia ener­gii dla budyn­ku,
  • Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go na pod­sta­wie danych pro­jek­to­wych,
  • Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go na pod­sta­wie danych eks­plo­ata­cyj­nych.

Ter­min wyko­na­nia:
maj 2007