Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Obiekt:
Skan­ska Mary­nar­ska Point B1B2

Zakres prac:

  • Ana­li­za wil­got­no­ści w zimie dla budyn­ku,
  • Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
  • Prze­pro­wa­dze­nie symu­la­cji zuży­cia ener­gii w budyn­ku,
  • Ana­li­za pra­cy chil­le­rów,
  • Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
  • Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding,
  • Ana­li­za zysków cie­pła w zimie.

Ter­min wyko­na­nia:
2006 – 2009