Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Atrium City

Obiekt:
Skan­ska Pro­per­ty Poland Offi­ce

Zakres prac:

  • Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu LEED.

Ter­min wyko­na­nia:
sier­pień 2008