Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Atrium City

Obiekt:
Skan­ska Atrium City – Delo­it­te House

Zakres prac:

  • Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding,
  • Ana­li­za i oce­na zasto­so­wa­nych roz­wią­zań pro­jek­to­wych,
  • Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
  • Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku.

Ter­min wyko­na­nia:
sier­pień 2006 -2008