Norblin Sp. z o.o.

Obiekt:
Kom­pleks 3 obiek­tów Nor­blin (hala pra­sow­ni, część hali odlew­ni oraz hala warsz­ta­to­wa)

Zakres prac:

  • Symu­la­cje ener­ge­tycz­ne budyn­ków kom­plek­su Nor­blin,
  • Opra­co­wa­nie mode­lu CFD opi­su­ją­ce­go spo­dzie­wa­ny gra­dient tem­pe­ra­tu­ry,
  • Przy­go­to­wa­nie warian­tów moder­ni­za­cji budyn­ków.

Pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne przez fir­mę Pro­Be