FM Polska Sp. z o.o.

Mszczonów

Obiekt:
Hala maga­zy­no­wa – Msz­czo­nów

Zakres prac:

  • Ana­li­za i opty­ma­li­za­cja zuży­cia ener­gii.

Ter­min wyko­na­nia:

wrze­sień 2008