NEW!! – CONSULTING EPIDEMIOLOGICZNY

W zglo­ba­li­zo­wa­nym świe­cie jest coraz więk­sze ryzy­ko powsta­wa­nia epi­de­mii, któ­re mogą roz­po­wszech­niać się na całym świe­cie. Takie pan­de­mie mogą powo­do­wać poważ­ne zakłó­ce­nia w życiu spo­łecz­nym, jak i gospo­dar­ce poszcze­gól­nych kra­jów. Biz­nes jest szcze­gól­nie wraż­li­wy na tego typu per­tur­ba­cje zarów­no ze wzglę­du
na opóź­nie­nia w łań­cu­chu dostaw, absen­cję pra­cow­ni­ków, jak i z powo­du utra­ty zaufa­nia klien­tów.

Dzię­ki facho­wej wie­dzy oraz podej­mo­wa­niu odpo­wied­nich decy­zji, moż­na dobrze przy­go­to­wać swo­ją orga­ni­za­cję na taki sce­na­riusz. Aby chro­nić cią­głość dzia­ła­nia fir­my pod­czas epi­de­mii, na przy­kład takiej jak COVID-19, ofe­ru­je­my facho­we doradz­two opar­te na rze­tel­nych źró­dłach nauko­wych oraz na naszym mię­dzy­na­ro­do­wym doświad­cze­niu.

Może­my zapew­nić Pań­stwu:

 • Rze­tel­ne i aktu­al­ne infor­ma­cje doty­czą­ce sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej oraz ryzy­ka jakie może ona nieść dla biz­ne­su
 • Doradz­two eks­per­tów w zakre­sie zmniej­sza­nia ryzy­ka epi­de­mio­lo­gicz­ne­go
 • Doradz­two przy two­rze­niu Busi­ness Con­ti­nu­ity Plans oraz pro­ce­dur pre­wen­cyj­nych
 • Szko­le­nie pra­cow­ni­ków

Aby przy­go­to­wać Pań­stwa fir­mę pro­po­nu­je­my 5‑stopniowe podej­ście:

 1. Bądź dobrze poin­for­mo­wa­ny- posia­daj dostęp do rze­tel­nych, nauko­wych infor­ma­cji doty­czą­cych zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, któ­re będą przed­sta­wio­ne w spo­sób zro­zu­mia­ły dla Two­ich pra­cow­ni­ków.
 2. Przy­go­tuj fir­mo­wy Plan Przy­go­to­wa­nia na Epi­de­mię (Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Plan) – obej­mu­je to oce­nę ist­nie­ją­cych pla­nów, iden­ty­fi­ka­cję ryzyk i zagro­żeń, zaso­bów, prze­gląd prze­pi­sów i kodek­sów, szko­le­nia i komu­ni­ka­cję.
 3. Oceń swój Plan Cią­gło­ści Dzia­ła­nia (Busi­ness Con­ti­nu­ity Plan) na wypa­dek epidemii/​pandemii.
 4. Edu­kuj swój per­so­nel i prze­te­stuj swój Plan Przy­go­to­wa­nia na Epi­de­mię (Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Plan).
 5. Komu­ni­kuj się na każ­dym eta­pie dzia­ła­nia.

Produkty oraz usługi

Moni­to­ring zagro­żeń

W przy­pad­ku zagro­żeń epi­de­mio­lo­gicz­nych, więk­szość firm ma pro­blem w odróż­nie­niu fak­tów od fake new­sów. Potrzeb­ne jest doświad­cze­nie, aby móc roz­róż­nić oraz zin­ter­pre­to­wać tysią­ce sygna­łów, któ­re mogą poja­wiać się w danym regio­nie, kra­ju czy kon­ty­nen­cie.

Nasza fir­ma ofe­ru­je dostęp do sub­skryp­cji rapor­tów Moni­to­ring and Advi­ce. Trzy­ma­my rękę na pul­sie i śle­dzi­my epi­de­mio­lo­gię cho­rób zakaź­nych na całym świe­cie. Rapor­ty pisa­ne są pro­stym, przy­stęp­nym języ­kiem. Zwie­ra­ją rów­nież inter­pre­ta­cję danych pod kątem pro­wa­dze­nia biz­ne­su. Rapor­ty wysy­ła­ne są na skrzyn­kę ema­ilo­wą.

Oce­na Busi­ness Con­ti­nu­ity Plans oraz Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Plan

Czy Pań­stwa fir­ma posia­da Plan Cią­gło­ści Dzia­ła­nia? Jeśli tak, to czy uwzględ­nia on epidemię/​pandemię i jej wpływ na dzia­ła­nie biz­ne­su?

Ofe­ru­je­my wspar­cie w opra­co­wa­niu Pla­nów Cią­gło­ści Dzia­ła­nia fir­my na wypa­dek epidemii/​pandemii oraz audyt, ćwi­cze­nia, szko­le­nie i oce­nę Pla­nów Przy­go­to­wa­nia na Epi­de­mię (Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Plan).

Komu­ni­ka­cja

Nasz spe­cja­li­sta ds. komu­ni­ka­cji może wspo­móc Pań­stwa fir­mę w two­rze­niu jasnych, zwię­złych komu­ni­ka­tów dla pra­cow­ni­ków, dostaw­ców i klien­tów, tak aby wspo­móc zapew­nie­nie cią­gło­ści dzia­ła­nia fir­my.

Szko­le­nia i ćwi­cze­nia

Być może two­ja fir­ma ma już goto­we pla­ny, ale jak mówią papier jest cier­pli­wy”. Pla­ny są dobre, tyl­ko wte­dy gdy spraw­dza­ją się w prak­ty­ce. Nikt nie chce w cza­sie kry­zy­su odkryć, że jego pla­ny były nie­efek­tyw­ne.
Dla­te­go ofe­ru­je­my pomoc w prze­te­sto­wa­niu Pla­nów Przy­go­to­wa­nia na Epi­de­mię. To umoż­li­wi iden­ty­fi­ka­cję sła­bych punk­tów oraz umoż­li­wi ich popra­wę. Jeśli naj­słab­szym ogni­wem oka­że się edu­ka­cja two­ich pra­cow­ni­ków, zapro­po­nu­je­my odpo­wied­nie szko­le­nia.

Co zysku­jesz współ­pra­cu­jąc z nami?

 • Mię­dzy­na­ro­do­we doświad­cze­nie oraz lokal­ne eks­per­ty­zy
 • Uni­kal­ne połą­cze­nie wie­dzy nauko­wej, zro­zu­mie­nie biz­ne­su oraz przy­stęp­ny język komu­ni­ka­cji
 • Plan Przy­go­to­wa­nia na Epi­de­mię dopa­so­wa­ny do Pań­stwa fir­my lub insty­tu­cji
 • Zaufa­nie oraz dys­kre­cję – bo wie­my, jak waż­ne są one pod­czas oma­wia­nia cią­gło­ści biz­ne­so­wej

Kim jeste­śmy?

Alek­san­dra Polkow­ska-Kra­mek spe­cja­li­zu­je się w epi­de­mio­lo­gii cho­rób zakaź­nych. Posia­da ponad 10-let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu i koor­dy­na­cji badań epi­de­mio­lo­gicz­nych. Ukoń­czy­ła 2 let­ni Euro­pe­an Pro­gram­me for Inte­rven­tion Epi­de­mio­lo­gy Tra­ining (EPIET) w Hel­sin­kach. Aktu­al­nie koń­czy dok­to­rat z epi­de­mio­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie w Tam­pe­re, w Fin­lan­dii. Pra­co­wa­ła w Naro­do­wym Insty­tu­cie Zdro­wia Publicz­ne­go-Pań­stwo­wym Zakła­dzie Higie­ny oraz Euro­pej­skim Cen­trum ds. Zapo­bie­ga­nia i Kon­tro­li Cho­rób w Sztok­hol­mie. Alek­san­drę cechu­je uni­kal­ne połą­cze­nie wie­dzy nauko­wej z doświad­cze­niem biz­ne­so­wym. Obec­nie pra­cu­je w GO4Energy jako spe­cja­li­sta ds. Bez­pie­czeń­stwa mikro­bio­lo­gicz­ne­go. GO4Energy wyko­nu­je m.in. ana­li­zy jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go, w tym pro­wa­dzi rów­nież bada­nia mikro­bio­lo­gicz­ne. Dzię­ki ela­stycz­nej współ­pra­cy z sie­cią spe­cja­li­stów, GO4Energy jest w sta­nie stwo­rzyć ad hoc zespo­ły oraz kon­sor­cja, któ­re zapro­po­nu­ją roz­wią­za­nia
z zakre­su zdro­wia publicz­ne­go. Nasi part­ne­rzy nale­żą do sie­ci eks­per­tów w zakre­sie kon­tro­li i zapo­bie­ga­nia cho­rób, oce­ny ryzy­ka, komu­ni­ka­cji, szko­leń oraz two­rze­nia poli­ty­ki zdro­wot­nej.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie zapytania na adres: salesandmarketing@​g4e.​pl