Green Building Standard (GBS) uznany w certyfikacji WELL Building Standard

MAMY TO, nasz pol­ski cer­ty­fi­kat Gre­en Buil­ding Stan­dard (GBS) uzna­ny w cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard!

Miło nam poin­for­mo­wać, że insty­tu­cja zarzą­dza­ją­ca cer­ty­fi­ka­cją WELL (Ine­ter­na­tio­nal WELL Buil­ding Insi­tu­te) uznał GBS jako sys­tem wspie­ra­ją­cy cer­ty­fi­ka­cję WELL Buil­ding Stan­dard. Tym samy GBS dołą­czył do gro­na eli­tar­nych wie­lo­kry­te­rial­nych cer­ty­fi­ka­tów takich jak BREEAM, LEED będą­cych wyznacz­ni­ka­mi stan­dar­dów ryn­ko­wych. Cer­ty­fi­kat GBS został uję­ty w WELL Buil­ding Stan­dard w dzia­le Inno­wa­cji w kre­dy­cie I05 Gre­en Buil­ding Rating Sys­tems i pozwa­la uzy­skać aż 5 dodat­ko­wych punk­tów.

Gre­en Buil­ding Stan­dard to nowa­tor­ski sys­tem cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków pro­mu­ją­cy wyso­ką jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy posza­no­wa­niu idei racjo­nal­ne­go zuży­cia ener­gii. GBS kła­dzie nacisk na edu­ka­cję użyt­kow­ni­ka poprzez infor­mo­wa­nie go o wszel­kich udo­god­nie­niach wystę­pu­ją­cych w budyn­ku i w naj­bliż­szym oto­cze­niu. Sys­tem został stwo­rzo­ny w 2016 roku przez OSWBZ (Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go) i jest to jedy­ny pol­ski cer­ty­fi­kat uzna­ny przez Mini­ster­stwo Śro­do­wi­ska.

Sys­te­my cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków – poza narzę­dzia­mi oce­ny – zna­czą­co pod­no­szą świa­do­mość wszyst­kich stron pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go. War­to zatem wyko­rzy­sty­wać ist­nie­ją­ce świa­to­we sys­te­my lub cho­ciaż­by ich zasa­dy w budow­nic­twie. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem może być tak­że wyko­rzy­sta­nie pol­skie­go sys­tem cer­ty­fi­ka­cji dosto­so­wa­ne­go do kra­jo­wych realiów inwe­sty­cyj­nych Gre­en Buil­ding Stan­dard (GBS)” – pisze w opra­co­wa­niu 3xC Pre­lu­dium” dr inż. Piotr Bart­kie­wicz współ­za­ło­ży­ciel OSWBZ.

Do tej pory wyda­no 9 cer­ty­fi­ka­tów dla obiek­tów z sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicz­ne­go. Na cer­ty­fi­ka­cje zde­cy­do­wa­ły się mię­dzy inny­mi takie fir­my jak Ghe­lam­co, Skan­ska Pro­per­ty Poland. GBS pozwa­la na cer­ty­fi­ka­cję róż­nych typów budyn­ków (biu­ro­wych, han­dlo­wo-usłu­go­wych, prze­my­sło­wych) na róż­nym eta­pie zaawan­so­wa­nia (ist­nie­ją­cych i pro­jek­to­wa­nych). GBS potwier­dza też jakość inwe­sty­cji publicz­nych- przy­kła­da­mi są cer­ty­fi­ka­cje GBS w dwóch Szko­łach Pod­sta­wo­wych, zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie pod­war­szaw­skiej gmi­ny Mar­ki. W tych pro­jek­tach współ­pra­co­wa­li­śmy owoc­nie z Marec­ki­mi Inwe­sty­cja­mi Miej­ski­mi (inwe­stor) oraz gene­ral­nym wyko­naw­cą – Budi­mex.

Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych jest na stro­nie: http://​gre​en​bu​il​ding​stan​dard​.eu/.

Zapra­sza­my tak­że do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pod nr tel: +48 518 602 058 lub e‑mail: gbs@​oswbz.​org