DKBE 2019 – druga edycja debaty.

DKBE 2019 – druga edycja debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

Lin­dab wraz z part­ne­ra­mi bran­żo­wy­mi zapra­sza na 2‑gą edy­cję deba­ty o roli kom­for­tu wewnętrz­ne­go i roz­wią­za­niach insta­la­cyj­nych w nowo­cze­snym budow­nic­twie ener­go­osz­częd­nym, któ­ra odbę­dzie się 7 listo­pa­da 2019 r. w War­sza­wie.

Kon­fe­ren­cja jest wyda­rze­niem orga­ni­zo­wa­nym co 2 lata, łączą­cym doświad­cze­nie i wie­dzę róż­nych przed­sta­wi­cie­li bran­ży budow­la­nej. Pierw­sza deba­ta, któ­ra odby­ła się w 2017 roku zgro­ma­dzi­ła ponad 250 eks­per­tów: inwe­sto­rów, zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści, archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, inspek­to­rów i rze­czo­znaw­ców, spe­cja­li­stów HVAC, eks­per­tów z uczel­ni tech­nicz­nych oraz przed­sta­wi­cie­li mediów bran­żo­wych.

Głów­nym celem DKBE2019 jest wymia­na doświad­czeń i poglą­dów pomię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi pro­ce­su budow­la­ne­go, zwłasz­cza w kon­tek­ście pro­jek­to­wa­nia i użyt­ko­wa­nia insta­la­cji wen­ty­la­cyj­no-kli­ma­ty­za­cyj­nych. Pod­czas kon­fe­ren­cji poru­szo­ne zosta­ną tema­ty kom­for­tu wewnętrz­ne­go budyn­ków, zasad pro­jek­to­wa­nia insta­la­cji wewnętrz­nych, a tak­że wpły­wu użyt­kow­ni­ków na zuży­cie ener­gii całe­go budyn­ku. Swo­imi doświad­cze­nia­mi podzie­lą się eks­per­ci z uczel­ni tech­nicz­nych, sto­wa­rzy­szeń bran­żo­wych a tak­że prak­ty­cy zwią­za­ni z pro­jek­to­wa­niem i cer­ty­fi­ka­cją ener­ge­tycz­ną budyn­ków. Do deba­ty i roz­mo­wy na temat kom­for­tu i ener­gii budyn­ków dołą­czą rów­nież inwe­sto­rzy oraz przed­sta­wi­cie­le firm zaj­mu­ją­cych się wynaj­mem i użyt­ko­wa­niem powierzch­ni. Na temat ocze­ki­wań i wyma­gań odno­śnie pro­jek­tów wypo­wie­dzą się tak­że doświad­cze­ni pro­jek­tan­ci, któ­rzy w swo­ich wystą­pie­niach przy­bli­żą aktu­al­ne wyzwa­nia w pro­jek­to­wa­niu ener­go­osz­częd­nych i przy­ja­znych użyt­kow­ni­ko­wi budyn­ków.

Blok wystą­pień i refe­ra­tów podzie­lo­ny będzie na otwar­te wykła­dy dla wszyst­kich uczest­ni­ków oraz na sesje tema­tycz­ne odby­wa­ją­ce się w osob­nych salach i skie­ro­wa­ne do:

  • inwe­sto­rów, zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści i archi­tek­tów
  • pro­jek­tan­tów, inspek­to­rów, rze­czo­znaw­ców i spe­cja­li­stów HVAC.

Na zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji prze­wi­dzia­ny jest wspól­ny panel dys­ku­syj­ny z sesją pytań i roz­mów o przy­szło­ści i roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii w bran­ży HVAC.

Part­ne­ra­mi mery­to­rycz­ny­mi kon­fe­ren­cji są: BIM Sto­wa­rzy­sze­nie dla Pol­skie­go Budow­nic­twa, OSWBZOgól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, PZITS – Pol­skie Zrze­sze­nie Inży­nie­rów i Tech­ni­ków Sani­tar­nych oraz SPW – Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­ska Wen­ty­la­cja.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by zwią­za­ne z ryn­kiem budow­la­nym do udzia­łu w kon­fe­ren­cji. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny, har­mo­no­gram wykła­dów i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie:

www​.dkbe​2019​.pl