Ludzie są najważniejsi

Jak to się zaczęło?

Spo­tka­li się na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i od począt­ku darzy­li się ogrom­ną sym­pa­tią. Choć dzie­li ich zale­d­wie kil­ka lat róż­ni­cy, to wte­dy jeden z nich był stu­den­tem, a dru­gi wykła­dow­cą. Dziś świet­nie się uzu­peł­nia­ją. Jeden z nich stą­pa twar­do po zie­mi, pil­nu­je kwe­stii ope­ra­cyj­nych, jest otwar­ty na nowe idee, podej­mu­je szyb­kie decy­zje, a intu­icja go nie zawo­dzi. Dru­gi jest bar­dziej wywa­żo­ny, potra­fi spoj­rzeć na spra­wy z boku, dosko­na­le budu­je rela­cje z ludź­mi. Oby­dwaj nie prze­pa­da­ją za tzw. bywa­niem, wolą dzia­łać.

Tomek był stu­den­tem, któ­re­go się nie zapo­mi­na. Zaan­ga­żo­wa­ny, aktyw­ny, zawsze pełen pomy­słów i ener­gii, więc póź­niej­sza nazwa fir­my Go4Energy nie była ani tro­chę przy­pad­ko­wa. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny tem­pe­ra­ment zara­żał i spra­wiał, że nie dało się go nie lubić. – wspo­mi­na Piotr Bart­kie­wicz, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

Piotr to ogrom­na wie­dza i otwar­tość na nowe, a jed­no­cze­śnie świet­ne poczu­cie humo­ru i dystans do same­go sie­bie. Zawsze był dla mnie auto­ry­te­tem, czło­wie­kiem, z któ­rym war­to roz­ma­wiać, by cze­goś się nauczyć, spoj­rzeć na spra­wy z nowej per­spek­ty­wy.” – przed­sta­wia Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

Po stu­diach ich dro­gi na jakiś czas się roze­szły. Kie­dy znów się spo­tka­li w 2006 roku, Tomasz pra­co­wał wów­czas w fir­mie Skan­ska, gdzie razem ze swo­im zespo­łem otrzy­mał zada­nie, by spraw­dzić, ile budyn­ki zuży­wa­ją ener­gii po doko­na­nych moder­ni­za­cjach. Przy­szedł na uczel­nię do Pio­tra, któ­ry był już wte­dy dok­to­rem, by wspól­nie zasta­no­wić się, jak naj­le­piej to zapre­zen­to­wać. To był pierw­szy raz, kie­dy zaczę­li myśleć o tym, że sko­ro ich współ­pra­ca przy­no­si tak cie­ka­we efek­ty, to może war­to zro­bić razem coś wię­cej.

Początki biznesu

Zakła­da­jąc w sierp­niu 2008 roku fir­mę Go4Energy wie­dzie­li już, że połą­czą entu­zjazm i doświad­cze­nie biz­ne­so­we Toma­sza z wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi, któ­ry­mi dys­po­no­wał Piotr. Tomek wno­si zna­jo­mość ryn­ku, realiów i wyczu­cie biz­ne­so­we, co jest koniecz­ne dla wła­ści­we­go funk­cjo­no­wa­nia fir­my. Z dru­giej stro­ny Pio­tro­wi uda­je się prze­my­cić nowin­ki, któ­re poja­wia­ją się w świe­cie nauki. Te wizje tech­no­lo­gicz­ne ścią­gnię­te z chmu­ry nauko­wej pró­bu­je­my apli­ko­wać w real­nym życiu. Dzię­ki temu, jeste­śmy na bie­żą­co z tym, co dzie­je się aktu­al­nie na świe­cie, jeśli cho­dzi o kie­run­ki roz­wo­ju.” – opo­wia­da­ją Part­ne­rzy Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy, Tomasz Augu­sty­niak i Piotr Bart­kie­wicz.

Roz­po­czę­li od ana­liz zuży­cia ener­gii zanim jesz­cze bran­ża nie­ru­cho­mo­ści zaczę­ła dostrze­gać w tym war­tość. Potem dopie­ro poja­wi­ły się róż­ne sys­te­my oce­ny budyn­ków. Nie­wąt­pli­wie suk­ce­sem fir­my Go4Energy było wej­ście wła­śnie w cer­ty­fi­ka­ty LEEDBREEAM, któ­re obec­nie są naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­ne i roz­po­zna­wal­ne na ryn­ku pol­skim. Do pro­wa­dze­nia pro­ce­sów cer­ty­fi­ka­cji w sys­te­mie WELL też przy­go­to­wy­wa­li się odpo­wied­nio wcze­śniej. W momen­cie, gdy bran­ża budow­nic­twa była skon­cen­tro­wa­na na kwe­stiach zwią­za­nych z ener­gią, zwró­ci­li już uwa­gę na to, co docie­ra­ło ze świa­ta odno­śnie prze­nie­sie­nia akcen­tu na kom­fort użyt­kow­ni­ka budyn­ku.

Pierw­sze biu­ro fir­my Go4Energy to 2‑pokojowe miesz­ka­nie na war­szaw­skiej Ocho­cie, któ­re pla­no­wa­no nawet cer­ty­fi­ko­wać w ISO, bo w Pol­sce nie było wte­dy jesz­cze dostęp­nych innych moż­li­wo­ści. W 2009 roku fir­ma wyna­ję­ła kolej­ne, więk­sze już biu­ro i od tam­te­go cza­su cały czas suk­ce­syw­nie się roz­ra­sta, co nie­sie za sobą kolej­ne zmia­ny. Od począt­ku dawa­li­śmy ludziom dużo samo­dziel­no­ści. Chcie­li­śmy, żeby mogli czuć się odpo­wie­dzial­ni za swój obszar i widzie­li, że mają real­ny wpływ na roz­wój fir­my. Ich zaan­ga­żo­wa­nie i pasja spra­wi­ły, że mogli­śmy wpro­wa­dzać nowe usłu­gi, two­rzyć kolej­ne dzia­ły i powięk­szać te już ist­nie­ją­ce.” – opo­wia­da­ją Part­ne­rzy Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy, Tomasz Augu­sty­niak i Piotr Bart­kie­wicz.

Zrównoważony rozwój

W zna­ko­mi­tej więk­szo­ści ludzie, któ­rzy zaczy­na­li w Go4Energy swo­ją przy­go­dę zawo­do­wą, zosta­li i dalej się roz­wi­ja­ją. Ci zaś, któ­rzy na pew­nym eta­pie docho­dzi­li do wnio­sku, że chcie­li­by spró­bo­wać cze­goś inne­go, spo­ty­ka­li się ze zro­zu­mie­niem i byli wspie­ra­ni w moż­li­wo­ściach dal­szej reali­za­cji swo­ich zain­te­re­so­wań. Z nie­mal wszyst­ki­mi pra­cow­ni­ka­mi pozo­sta­je­my w ser­decz­nych rela­cjach. Ludzie są dla nas napraw­dę naj­waż­niej­si. Speł­nie­ni, zado­wo­le­ni z sie­bie i wspól­nych osią­gnięć, peł­ni ener­gii i pasji do podej­mo­wa­nia nowych wyzwań – z taki­mi wła­śnie mamy przy­jem­ność pra­co­wać i na tym budu­je­my war­tość fir­my. Zale­ży nam na tym, żeby ludzie dobrze się tu czu­li i mogli się roz­wi­jać.” – prze­ko­nu­ją Tomasz Augu­sty­niak i Piotr Bart­kie­wicz, Part­ne­rzy Zarzą­dza­ją­cy fir­my Go4Energy.

Nasz roz­wój był natu­ral­ny i zrów­no­wa­żo­ny. Nigdy nie bra­li­śmy żad­nych kre­dy­tów, nie korzy­sta­li­śmy z niczy­jej pomo­cy, nie sta­ła za nami żad­na mię­dzy­na­ro­do­wa kor­po­ra­cja. Pra­cu­jąc z klien­ta­mi, budo­wa­li­śmy z nimi rela­cje i dba­li­śmy o naj­wyż­szą jakość usług. Jeże­li ktoś szedł w nowym kie­run­ku, chciał wdra­żać nie­ty­po­we roz­wią­za­nia, któ­rych jesz­cze na ryn­ku nie było, to byli­śmy dla nie­go part­ne­rem, któ­ry poma­gał mu te idee prze­ło­żyć na opła­cal­ne dzia­ła­nia biz­ne­so­we. Dowo­dem na to, że takie podej­ście jest wła­ści­we są klien­ci, któ­rzy pra­cu­ją z nami od lat i wie­dzą, że mogą na nas liczyć w nie­mal każ­dym zada­niu.

Jako fir­ma lubi­my i chce­my dzia­łać nie­sza­blo­no­wo. Dla przy­kła­du, w sys­te­mach zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa roz­wa­ża­li­śmy, ile punk­tów w LEED dosta­ło­by iglo. Zawsze patrzy­li­śmy na spra­wy sze­rzej. Naszym moto­rem napę­do­wym była cie­ka­wość i chęć wej­ścia w inne obsza­ry niż te już utar­te przez biz­nes. Nigdy nie bali­śmy się wyzwań, robi­li­śmy rze­czy, któ­rych jesz­cze na ryn­ku pol­skim nie było. Na prze­strze­ni lat zda­rza­ły się trud­ne i wyma­ga­ją­ce pro­jek­ty. Cza­sem dzia­ło się tak z powo­dów nie­za­leż­nych od nas, takich jak wstrzy­ma­nie inwe­sty­cji czy kom­plet­na zmia­na jej typu i prze­zna­cze­nia. Współ­pra­cu­jąc i poma­ga­jąc sobie nawza­jem, zawsze uda­wa­ło się dopro­wa­dzać do szczę­śli­we­go fina­łu, zdo­by­wa­jąc tym sza­cu­nek i uzna­nie inwe­sto­ra.” – przed­sta­wia­ją Tomasz Augu­sty­niak i Piotr Bart­kie­wicz, Part­ne­rzy Zarzą­dza­ją­cy fir­my Go4Energy.

Wartości firmy

Zale­tą fir­my Go4Energy jest dobry prze­pływ infor­ma­cji wewnętrz­nej. Im fir­ma sta­je się więk­sza, tym trud­niej to osią­gnąć. Czę­ste spo­tka­nia, pozwa­la­ją jed­nak być na bie­żą­co. Pra­cow­ni­cy wymie­nia­ją się poglą­da­mi, opo­wia­da­ją o pro­jek­tach, nad któ­ry­mi aktu­al­nie pra­cu­ją czy o suk­ce­sach swo­ich dzia­łów. Fir­ma bie­rze udział w róż­nych aktyw­no­ściach spor­to­wych. Raz na trzy mie­sią­ce wybie­ra też pra­cow­ni­ka kwar­ta­łu.

Połą­cze­nie wie­dzy z doświad­cze­niem i pomy­sła­mi dopa­so­wa­ny­mi do rze­czy­wi­ste­go ryn­ku zapew­ni­ło suk­ces i sta­bil­ną pozy­cję. Dziś fir­ma Go4Energy liczy ponad 20 osób i sta­le się powięk­sza. Mimo, wyda­wa­ło­by się męskiej bran­ży, doce­nia­my ogrom­ny poten­cjał kobiet i od 10 lat to nam się spraw­dza. 50% pra­cow­ni­ków fir­my to płeć pięk­na, a spo­śród sied­miu dzia­łów ponad poło­wą z nich kie­ru­ją kobie­ty. Dba­my o zrów­no­wa­że­nie w każ­dym aspek­cie.”– pod­su­mo­wu­je Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy w Go4Energy.

Zapy­ta­ni o marze­nia odpo­wia­da­ją, że z ludź­mi, któ­rzy są w fir­mie chcą ją nadal roz­wi­jać, wdra­żać nowe pomy­sły, zaspo­ka­jać cie­ka­wość i real­nie wpły­wać na rynek. Dwa kro­ki do przo­du, cią­gle w ruchu to nasza dewi­za.” – stwier­dza­ją Tomasz Augu­sty­niak i Piotr Bart­kie­wicz, Part­ne­rzy Zarzą­dza­ją­cy fir­my Go4Energy.

Wię­cej infor­ma­cji o zespo­le fir­my Go4Energy