Złoto dla Park Club w Krakowie

Park Club to luk­su­so­wy obiekt komer­cyj­no-apar­ta­men­to­wy, powsta­ją­cy w jed­nym z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych miejsc Kra­ko­wa – na skra­ju kra­kow­skich Błoń. Z jego okien roz­cią­ga się wyjąt­ko­wy widok na Las Wol­ski i Kopiec Kościusz­ki, a tak­że na odda­lo­ny zale­d­wie o krok miej­ski park. Z odda­li nato­miast moż­na dostrzec wie­że kró­lew­skie­go Wawe­lu.

Inwe­sty­cję Park Club cha­rak­te­ry­zu­je pro­sto­ta i kom­fort. Jej wnę­trza ofe­ru­ją prak­tycz­ne oraz sprzy­ja­ją­ce warun­ki pra­cy. Dba­łość o deta­le, widocz­na dosłow­nie na każ­dym kro­ku spra­wi­ła, że obiekt cechu­je naj­wyż­sza jakość. Park Club mie­ści 6000 m² eks­klu­zyw­nych prze­strze­ni biu­ro­wych usy­tu­owa­nych na czte­rech pozio­mach. Szkla­na fasa­da z każ­de­go nie­mal punk­tu daje relak­su­ją­cy widok na kra­kow­skie Bło­nia.

Park Club to rów­nież wyso­kiej kla­sy prze­strzeń komer­cyj­na zlo­ka­li­zo­wa­na na par­te­rze budyn­ku, któ­rej towa­rzy­szy część gastro­no­micz­na. Ze wzglę­du na przy­stęp­ność komu­ni­ka­cyj­ną oraz spa­ce­ro­wy dystans dzie­lą­cy kom­pleks od Ryn­ku Głów­ne­go, jest to dosko­na­łe miej­sce inwe­sty­cyj­ne. Do dys­po­zy­cji użyt­kow­ni­ków Park Club pozo­sta­je też wie­lo­miej­sco­wy par­king pod­ziem­ny.

Wyjąt­ko­wym zwień­cze­niem obiek­tu są dwie kon­dy­gna­cje, miesz­czą­ce luk­su­so­we apar­ta­men­ty, przy­go­to­wa­ne z myślą o indy­wi­du­al­nym sty­lu życia oraz szcze­gól­nych upodo­ba­niach i wyma­ga­niach jego przy­szłych miesz­kań­ców. Z tara­sów i bal­ko­nów roz­ta­cza się widok na naj­pięk­niej­sze, histo­rycz­ne i zie­lo­ne rejo­ny mia­sta. W wol­nej chwi­li miesz­kań­cy korzy­stać mogą z nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nej siłow­ni, któ­ra podob­nie jak łatwo dostęp­ny pod­ziem­ny par­king pozo­sta­je do ich wyłącz­nej dys­po­zy­cji.

Loka­li­za­cja inwe­sty­cji jest szcze­gól­na, z jed­nej stro­ny tęt­nią­ca życiem, a jed­no­cze­śnie zapew­nia­ją­ca par­ko­wy spo­kój i ciszę. Wyjąt­ko­wej cało­ści dopeł­nia wiszą­cy taras pokry­ty kom­po­zy­cją roślin­no­ści, two­rzą­cy zie­lo­ne podium. Ogro­do­wa atmos­fe­ra pię­tra sta­je się kon­ty­nu­acją par­ko­we­go, nie­zwy­kłe­go oto­cze­nia.

Nic więc dziw­ne­go, że obiekt otrzy­mał pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat LEED CS 2009 na pozio­mie Gold. Na zle­ce­nie inwe­sto­ra Pre­sti­ge Pro­per­ty Gro­up Sp. z o.o. fir­ma Go4Energy była odpo­wie­dzial­na za reali­za­cję nastę­pu­ją­cych kre­dy­tów:

- EAp2 – Ener­gy and Atmo­sphe­re, Pre­re­qu­isi­te 2, Mini­mum Ener­gy Per­for­man­ce,

- EAc1 – Ener­gy and Atmo­sphe­re, Cre­dit 1, Opti­mi­ze Ener­gy Per­for­man­ce

- EAp1 – Fun­da­men­tal Com­mis­sio­ning.

"To dla nas praw­dzi­wy zaszczyt pra­co­wać przy inwe­sty­cji, któ­ra na każ­dym eta­pie jej powsta­wa­nia uwzględ­nia wymo­gi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, dba­jąc o śro­do­wi­sko i kom­fort przy­szłych użyt­kow­ni­ków" – pod­su­mo­wu­je Mag­da­le­na Sadow­ska, Senior Pro­ject Mana­ger dzia­łu ana­liz fir­my Go4Energy.

Wię­cej o cer­ty­fi­ka­cji LEED.