Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panat­to­ni Park Prusz­ków Hala A to kolej­ny obiekt maga­zy­no­wy w Pol­sce, któ­ry uzy­skał zie­lo­ny cer­ty­fi­kat BREEAM na pozio­mie Good. Fir­ma Go4Energy odpo­wia­da za pro­ces cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji wraz z wyko­na­niem ana­liz zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych i kom­for­tu ter­micz­ne­go. W kolej­ce cze­ka­ją teraz Hale B i C, któ­re powin­ny otrzy­mać cer­ty­fi­ka­ty jesz­cze w tym roku.

Panat­to­ni Park Prusz­ków II to pro­jekt 3 hal maga­zy­no­wych o łącz­nej powierzch­ni 69 313 m², któ­re powsta­ną na dział­ce wiel­ko­ści ok 91 500 m². Będą to budyn­ki kla­sy A, ofe­ru­ją­ce naj­wyż­szą jakość powierzch­ni maga­zy­no­wo-biu­ro­wej, dosto­so­wa­ne do potrzeb klien­tów z róż­nych branż. Ide­al­na loka­li­za­cja par­ku bez­po­śred­nio przy węź­le auto­stra­dy A2 oraz nie­da­le­ko dro­gi kra­jo­wej numer 2 stwa­rza opty­mal­ne warun­ki dla dys­try­bu­cji na rynek Pol­ski cen­tral­nej.

"Inwe­sty­cja powsta­ła na tere­nie poprzed­nio zago­spo­da­ro­wa­nym, co jest dodat­ko­wo punk­to­wa­ne przez cer­ty­fi­ka­cję BREEAM. Pozo­sta­ło­ści po daw­nej fabry­ce w posta­ci fun­da­men­tów i powierzch­ni utwar­dzo­nych zosta­ły pokru­szo­ne i ponow­nie wyko­rzy­sta­ne jako war­stwa wzmac­nia­ją­ca para­me­try pod­ło­ża pod pro­jek­to­wa­ny­mi obiek­ta­mi. Dodat­ko­wo nale­ży zwró­cić uwa­gę iż reali­za­cja inwe­sty­cji przy­czy­ni­ła się do popra­wy war­to­ści eko­lo­gicz­nej dział­ki. Zwięk­szo­ny został udział powierzch­ni zie­lo­nych w sto­sun­ku do pier­wot­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, co obok potwier­dze­nia eko­lo­ga, sta­no­wi dodat­ko­wy dowód na dba­łość inwe­sto­ra o zmniej­sze­nie wpły­wu inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko natu­ral­ne."- mówi Piotr Mokrzań­ski, BREEAM Inter­na­tio­nal NC Asses­sor, Senior Pro­ject Mana­ger z Go4Energy.

Certyfikat BREEAM

BREEAM (ang. Buil­ding Rese­arch Esta­bli­sh­ment Envi­ron­men­tal Asses­sment Metho­do­lo­gy) to bry­tyj­ski, uzna­ny mię­dzy­na­ro­do­wo, sys­tem eko­lo­gicz­nej oce­ny budyn­ków, któ­re­go celem jest popu­la­ry­za­cja dobrych prak­tyk w dzie­dzi­nie zie­lo­ne­go budow­nic­twa. Speł­nie­nie jego wymo­gów sta­no­wi nie­za­leż­ne potwier­dze­nie wyso­kie­go stan­dar­du obiek­tu i umoż­li­wia jego oce­nę pod kątem wpły­wu na śro­do­wi­sko oraz przy­szłych użyt­kow­ni­ków.

Budy­nek pod­le­ga oce­nie w kate­go­riach zwią­za­nych z róż­ny­mi aspek­ta­mi jego funk­cjo­no­wa­nia, poczy­na­jąc od dostęp­no­ści trans­por­tu, poprzez rodzaj i spo­sób pozy­ska­nia mate­ria­łów wyko­rzy­sta­nych do budo­wy, ilość świa­tła dzien­ne­go aku­sty­kę, jakość powie­trza we wnę­trzu, a na efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej koń­cząc. Oce­nia­ne są roz­wią­za­nia zwią­za­ne z zarzą­dze­niem oto­cze­niem, zuży­ciem ener­gii świetl­nej oraz emi­sją dwu­tlen­ku węgla, wewnętrz­ne i zewnętrz­ne czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na kom­fort użyt­kow­ni­ków, wpływ na zanie­czysz­cze­nie powie­trza i wody, loka­li­za­cja, zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nów zie­lo­nych, sto­so­wa­nie mate­ria­łów pozy­ska­nych z legal­nych i lokal­nych źró­deł, zasto­so­wa­nie roz­wią­zań ogra­ni­cza­ją­cych zuży­cie wody.

Zobacz nasze reali­za­cje: g4e​.pl/​p​r​o​j​e​k​ty/

Biblio­gra­fia:

  1. Panat­to­ni Park Prusz­ków
  2. Cer­ty­fi­ka­cja BREEAM