Partnerstwo na rzecz dostępności

W dniu 3 lip­ca 2018 roku w Mini­ster­stwie Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju pod­pi­sa­li­śmy Part­ner­stwo na rzecz dostęp­no­ści, któ­re­go celem jest współ­pra­ca w ramach Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Dekla­ra­cja sygno­wa­na zosta­ła rów­nież przez Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, któ­re­go fir­ma Go4Energy jest współ­za­ło­ży­cie­lem.

Ideą prze­wod­nią part­ner­stwa jest stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny wie­dzy mery­to­rycz­nej pomię­dzy pod­mio­ta­mi, sto­wa­rzy­sze­nia­mi, fir­ma­mi, orga­ni­za­cja­mi, dzia­ła­ją­cy­mi w zakre­sie sze­ro­ko poj­mo­wa­nej dostęp­no­ści. Pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia sta­no­wi ofi­cjal­ne potwier­dze­nie, że Go4Energy będzie kie­ro­wać się ideą dostęp­no­ści, wpły­wa­jąc na oto­cze­nie poprzez usłu­gi świad­czo­ne dla bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa.

- Jako fir­ma odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie i zaan­ga­żo­wa­na w róż­ne­go rodza­ju ini­cja­ty­wy, cie­szy­my się z szan­sy wspie­ra­nia pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Szcze­gól­nie cenna wyda­je się moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia doświad­czeń, zwią­za­nych z cer­ty­fi­ka­cją budyn­ków w tym nie­co sze­rzej poj­mo­wa­nym poję­ciu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, obej­mu­ją­cym tak­że ich dostęp­ność. War­to­ści, któ­ry­mi kie­ru­je­my się w naszej codzien­nej pra­cy i cele roz­wo­ju, któ­re sobie wyzna­cza­my są w peł­ni zgod­ne z pro­gra­mem. Pod­pi­sa­nie dekla­ra­cji trak­tu­je­my jako moty­wa­cję do posze­rza­nia naszej dzia­łal­no­ści o usłu­gi na rzecz niwe­lo­wa­nia barier archi­tek­to­nicz­nych nowo­pow­sta­ją­cych budyn­ków. – przed­sta­wia Piotr Bart­kie­wicz, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy i czło­nek zarzą­du Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go.

Go4Energy to nie­za­leż­na spół­ka dorad­cza, obec­na na ryn­ku od 2008 roku i z doświad­cze­niem w reali­za­cji usług na pro­jek­tach o łącz­nej powierzch­ni 5 mln m2. Dzia­ła­jąc w zgo­dzie z ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, opra­co­wu­je dłu­go­ter­mi­no­we pro­jek­ty zarzą­dza­nia ener­gią w nie­ru­cho­mo­ściach i zapew­nia doradz­two zwią­za­ne z racjo­na­li­za­cją inwe­sty­cji na eta­pie kon­cep­cyj­nym, pro­jek­to­wym i eks­plo­ata­cyj­nym. Fir­ma pro­wa­dzi pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych nowo­pow­sta­ją­cych, moder­ni­zo­wa­nych i ist­nie­ją­cych obiek­tów w sys­te­mach BREEAM, LEED, WELL i Gre­en Buil­ding Stan­dard. Dostar­cza też usłu­gi com­mis­sio­nin­gu i mode­lo­wa­nia, prze­pro­wa­dza audy­ty ener­ge­tycz­ne i bada­nia jako­ści powie­trza wewnętrz­ne­go.

Fir­ma Go4Energy jest też współ­za­ło­ży­cie­lem Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, któ­re powsta­ło w 2014 roku z ini­cja­ty­wy firm z bran­ży nie­ru­cho­mo­ści. W ramach dzia­łal­no­ści, orga­ni­za­cja pro­wa­dzi szko­le­nia z sys­te­mów cer­ty­fi­ka­cji oswbz​.org/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​p​l​a​n​o​w​a​ne/, koor­dy­nu­je pro­jekt rapor­tu Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych” oswbz​.org/​r​a​p​o​r​ty/ oraz nad­zo­ru­je cer­ty­fi­ka­cję budyn­ków w pol­skim sys­te­mie Gre­en Buil­ding Stan­dard. OSWBZ nie­ustan­nie włą­cza się też w róż­ne­go rodza­ju ini­cja­ty­wy. W tym roku jest to wspie­ra­nie wal­ki ze smo­giem poprzez patro­nat fil­mu doku­men­tal­ne­go "Smog Wars", wspie­ra­nie kobiet w bran­ży poprzez patro­nat kon­kur­su Top Woman in Real Esta­te”. Na sta­łe zapew­nia też part­ner­stwo mery­to­rycz­ne kon­fe­ren­cji i wyda­rzeń bran­żo­wych.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­gra­mie Dostęp­ność Plus na stro­nie: miir​.gov​.pl