Top Woman in Real Estate

W pią­tek 11 maja 2018 r. pod­czas uro­czy­stej gali w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie pozna­li­śmy wyni­ki I edy­cji kon­kur­su Top Woman in Real Esta­te, któ­re­go celem jest wyła­niać i nagra­dzać nie­zwy­kłe kobie­ty, dzia­ła­ją­ce w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa.

Uczest­nicz­ki kon­kur­su oce­nia­ne były w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Busi­ness mana­ge­ment, Inno­va­tion, Busi­ness sup­port, Com­mer­cial sales, Resi­den­tial sales, Acti­vi­ties for gre­en buil­ding, Jour­na­lism, Archi­tec­tu­re and design. Dodat­ko­wo, przy­zna­ne zosta­ły trzy nagro­dy spe­cjal­ne: Pro-women com­pa­ny, Per­so­na­li­ty of the year oraz Influ­en­cer of the year.

Trzy z nagród ode­bra­ła Agniesz­ka Kali­now­ska- Soł­tys, któ­ra współ­two­rzy Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go. Razem dzia­ła­my na rzecz pro­pa­go­wa­nia idei zie­lo­nych roz­wią­zań dla budyn­ków. Agniesz­ka zwy­cię­ży­ła w kate­go­riach Archi­tec­tu­re & Design i Acti­vi­ties for gre­en buil­ding, a dodat­ko­wo w gło­so­wa­niu inter­nau­tów wybra­na zosta­ła na tego­rocz­ną Per­so­na­li­ty of the year. Jest dyrek­to­rem i człon­kiem zarzą­du APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci i Człon­kiem Zarzą­du Głów­ne­go SARP.

Fir­mę Go4Energy repre­zen­to­wa­ła Agniesz­ka Ryl­ska – Senior Pro­ject Mana­ger, Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) oraz WELL Buil­ding Stan­dard Con­sul­tant, któ­ra w tym roku uzy­ska­ła nomi­na­cję do gro­na sze­ściu naj­wy­bit­niej­szych w kate­go­rii Acti­vi­ties for gre­en buil­ding. "Dla mnie to napraw­dę wiel­kie wyróż­nie­nie, bo wciąż jesz­cze jestem na począt­ku mojej dro­gi zawo­do­wej. Pra­ca w fir­mie Go4Energy wyso­ce roz­wi­nę­ła moją świa­do­mość eko­lo­gicz­ną i to zarów­no w obsza­rze zawo­do­wym, jak i pry­wat­nym. Zawsze hoł­do­wa­łam idei zdro­we­go odży­wia­na i upra­wia­nia aktyw­no­ści fizycz­nej, a teraz dodat­ko­wo dostrze­gam jak wie­le korzy­ści przy­no­si nam eko­lo­gicz­ne podej­ście w każ­dym aspek­cie życia. Jestem prze­ko­na­na, że zie­lo­ne budow­nic­two to nasza przy­szłość.” – mówi Agniesz­ka Ryl­ska.

Agniesz­ka jest też człon­ki­nią Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org) i gru­py Archi­Wo­men. W struk­tu­rze fir­my Go4Energy odpo­wia­da za reali­za­cję pro­ce­su com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję róż­ne­go typu budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych w naj­now­szym sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard.
Pomy­sło­daw­czy­nią pro­jek­tu Top Woman in Real Esta­te jest Kry­sty­na Swo­jak z bran­żą nie­ru­cho­mo­ści zwią­za­na zale­d­wie od kil­ku lat, ale jak sama mówi, poko­cha­ła ją bez resz­ty. Szyb­ko dostrze­gła też ogrom­ny poten­cjał kobiet i zebra­ła bli­sko 20-oso­bo­wą gru­pę repre­zen­tan­tek bran­ży, któ­re wspól­nie zde­cy­do­wa­ły o warun­kach i for­mie kon­kur­su, two­rząc jego Radę Pro­gra­mo­wą. W pra­cach przy­go­to­waw­czych i orga­ni­za­cyj­nych od począt­ku uczest­ni­czy­ła Kata­rzy­na Pody­ma – Sales & Mar­ke­ting Direc­tor w Go4Energy. Wszyst­kim Paniom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie na stro­nie: topwo​man​.pl