Członkostwo w organizacjach

Fir­ma Go4Energy od lat dzia­ła aktyw­nie na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, pro­wa­dząc pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków i powierzch­ni naj­mu w sys­te­mach LEED, BREEAM, Gre­en Buil­ding Stan­dard czy naj­now­szym WELL Buil­ding Stan­dard i wspie­ra­jąc archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i gene­ral­nych wyko­naw­ców w two­rze­niu eko­lo­gicz­nych obiek­tów.

Organizacja USGBC

Od 2012 roku Go4Energy jest człon­kiem U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil (USGBC) – orga­ni­za­cji, któ­rej nie­ustan­ną misją jest spra­wiać, by świat był lep­szym miej­scem do życia, a nowe obiek­ty powsta­wa­ły zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. We współ­pra­cy z 12 000 firm człon­kow­skich każ­de­go dnia w sys­te­mie LEED cer­ty­fi­ku­je się ponad 170 tys. m2 powierzch­ni. Go4Energy ma na swo­im kon­cie m.in.:

- prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej w Pol­sce cer­ty­fi­ka­cji ist­nie­ją­ce­go hote­lu Westin w sys­te­mie LEED for Exi­sting Buil­ding

- prze­pro­wa­dze­nie cer­ty­fi­ka­cji dla Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne­go Lidl w Będzi­nie w sys­te­mie LEED for New Con­struc­tion

- wspar­cie GW w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji Busi­ness Gar­den War­sza­wa II w sys­te­mie LEED for Core and Shell

- wyko­na­nie ana­liz dodat­ko­wych na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED dla obiek­tów takich jak: High5ive, Mara­ton, Domi­ni­kań­ski, Zephi­rus, Koman­dor­ska 12

- prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su com­mis­sio­nin­gu na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED dla budyn­ków: Mara­ton, Axis, Domi­ni­kań­ski, Koman­dor­ska 12, Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Będzi­nie, Atrium City, Mary­nar­ska Point, T‑Mobile Offi­ce Park.

Zobacz wszyst­kie nasze reali­za­cje

Celem orga­ni­za­cji USGBC jest budo­wa­nie spo­łecz­no­ści eks­per­tów i prak­ty­ków zie­lo­ne­go budow­nic­twa, pro­mo­wa­nie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, wspie­ra­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i edu­ka­cja eko­lo­gicz­na.

Organizacja OSWBZ

By jesz­cze bar­dziej przy­czy­nić się do reali­za­cji powyż­szych dzia­łań na lokal­nym ryn­ku i wpły­wać na roz­wój eko­lo­gicz­ne­go pro­jek­to­wa­nia i budo­wa­nia w Pol­sce, w 2014 roku fir­ma Go4Energy wraz z Cush­man & Wake­field, Skan­ska Pro­per­ty Poland i APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci zało­ży­ła Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org).

Pro­duk­tem sto­wa­rzy­sze­nia jest pol­ski cer­ty­fi­kat Gre­en Buil­ding Stan­dard, któ­ry pro­mu­je wyso­ką jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy posza­no­wa­niu idei racjo­nal­ne­go zuży­cia ener­gii. Kła­dzie też nacisk na edu­ka­cję użyt­kow­ni­ka poprzez infor­mo­wa­nie go o wszel­kich udo­god­nie­niach, wystę­pu­ją­cych w budyn­ku i naj­bliż­szym oto­cze­niu. GBS spo­tkał się już z dużym zain­te­re­so­wa­niem i uzna­niem inwe­sto­rów na ryn­ku pol­skim, któ­rzy pod­da­ją cer­ty­fi­ka­cji budyn­ki biu­ro­we i uży­tecz­no­ści publicz­nej.

Wart uwa­gi jest rów­nież nowy sys­tem oce­ny ist­nie­ją­cych budyn­ków – GBSA, słu­żą­cy do wery­fi­ka­cji tego, co zosta­ło obie­ca­ne na eta­pie pro­jek­tu, a następ­nie budo­wy. Pozwa­la on spraw­dzić, czy pod­czas eks­plo­ata­cji utrzy­my­wa­ne są odpo­wied­nie para­me­try. Pozwa­la to unik­nąć dzia­łań oszczęd­no­ścio­wych kosz­tem jako­ści śro­do­wi­ska pra­cy. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www​.g4e​.pl