Wsparcie generalnego wykonawcy

Dla dewe­lo­pe­rów komer­cyj­nych cer­ty­fi­ka­cja sta­ła się już swe­go rodza­ju must have”, bez któ­re­go nie powsta­nie żaden zaawan­so­wa­ny i nowo­cze­sny pro­jekt. W tym samym kie­run­ku zmie­rza też sek­tor apar­ta­men­to­wy, bo klient zaczy­na być bar­dziej świa­do­my i wyma­ga­ją­cy. Coraz czę­ściej inwe­sto­rzy zle­ca­ją gene­ral­ne wyko­naw­stwo w pakie­cie z prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nej.

Odpo­wie­dzial­ność gene­ral­ne­go wyko­naw­cy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji obej­mu­je zdo­by­cie okre­ślo­nej licz­by punk­tów celem uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu na odpo­wied­nim, zało­żo­nym przez Inwe­sto­ra pozio­mie. Wią­że się to m.in. z:

- dobo­rem odpo­wied­nich mate­ria­łów, nad­zo­rem nad zamó­wie­nia­mi i wbu­do­wa­niem zgod­nie z wymo­ga­mi cer­ty­fi­ka­cji

- spo­rzą­dze­niem odpo­wied­nich pla­nów, doty­czą­cych prak­tyk postę­po­wa­nia w trak­cie pro­wa­dze­nia prac budow­la­nych

- gro­ma­dze­niem nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji wyko­naw­czej

- sys­te­ma­tycz­nym prze­pro­wa­dza­niem inspek­cji i rapor­to­wa­niem do jed­nost­ki cer­ty­fi­ka­cyj­nej.

Wspar­ciem dla gene­ral­nych wyko­naw­ców są fir­my, spe­cja­li­zu­ją­ce się w pro­ce­sach cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji i posia­da­ją­ce na pokła­dzie ase­so­rów i akre­dy­to­wa­nych pro­fe­sjo­na­li­stów. Ich doświad­cze­nie pozwa­la nie tyl­ko na spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie całe­go pro­ce­su, ale też na unik­nię­cie sytu­acji, gdzie wsku­tek nie­do­peł­nie­nia for­mal­no­ści utra­co­ne zosta­ły­by punk­ty (zakła­da­ne kre­dy­ty). Fir­ma Go4Energy wspie­ra gene­ral­nych wyko­naw­ców w pro­ce­sach cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych wszyst­kich typów budyn­ków. W ostat­nim cza­sie bra­li­śmy udział w takich pro­jek­tach jak Busi­ness Gar­den War­sza­wa II, Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Będzi­nie, sie­dzi­ba MPWiK czy aktu­al­nie cer­ty­fi­ko­wa­na Gale­ria Pół­noc­na. Każ­dy z obiek­tów cecho­wa­ła inna spe­cy­fi­ka, a co za tym idzie inne wymo­gi inwe­sto­ra, któ­rym naszym zespo­łom LEED-owe­mu i BRE­EAM-owe­mu uda­ło się z powo­dze­niem spro­stać, uzy­sku­jąc cer­ty­fi­kat na zakła­da­nym pozio­mie, nie­kie­dy nawet naj­wyż­szym z moż­li­wych.” – opo­wia­da Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

Wspar­cie dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy pole­ga m.in. na:
– ana­li­zie moż­li­wo­ści zdo­by­cia zakła­da­nej licz­by punk­tów, wska­za­niu szans i ewen­tu­al­nych zagro­żeń,

- opra­co­wa­niu pisem­nych wytycz­nych dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy i pod­wy­ko­naw­ców, przy­go­to­wy­wa­nych spe­cjal­nie na potrze­by reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu,

- prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków przed przy­stą­pie­niem do wyko­ny­wa­nia prac,

- opra­co­wa­niu nie­zbęd­nych pla­nów,

- prze­pro­wa­dze­niu pilo­ta­żo­wych inspek­cji,

- bie­żą­cej kon­sul­ta­cji i bie­żą­cym rapor­to­wa­niu o sta­tu­sie reali­za­cji zakła­da­nych kre­dy­tów oraz roz­po­zna­wa­niu ewen­tu­al­nych zagro­żeń do zdo­by­cia ocze­ki­wa­nej licz­by punk­tów,

- wspól­nym wypra­co­wa­niu metod napraw­czych w przy­pad­ku poja­wie­nia się wyżej opi­sa­nych zagro­żeń.

War­to zwró­cić uwa­gę na to, że model ener­ge­tycz­ny budyn­ku może słu­żyć jako straż­nik” punk­ta­cji i dobrych roz­wią­zań pod kątem zuży­cia ener­gii, a przede wszyst­kim jest pomoc­ny przy zamia­nach urzą­dzeń i mate­ria­łów na tań­sze. Nato­miast pro­ces com­mis­sio­nin­gu oraz pomia­ry kon­tro­l­ne, poprzez dokład­ne spraw­dze­nie efek­tów pra­cy zain­sta­lo­wa­nych urzą­dzeń, pozwa­la­ją unik­nąć sytu­acji, w któ­rej para­me­try wewnętrz­ne budyn­ku, jakich ocze­ku­ją najem­cy i na jakie pod­pi­su­ją umo­wy, nie zosta­ły­by zapew­nio­ne.

Ostat­nim z ele­men­tów reali­zo­wa­nych na budo­wie, a jed­no­cze­śnie jed­nym z bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych jest odbiór sys­te­mu BMS. Z uwa­gi na to, że nie leży to w zakre­sie obo­wiąz­ków żad­ne­go z inspek­to­rów nad­zo­ru, a jedy­nie zaha­cza o ich odpo­wie­dzial­no­ści, czę­sto ten etap jest trak­to­wa­ny pobież­nie lub też sys­tem BMS w ogó­le nie jest odbie­ra­ny, co pro­wa­dzi do póź­ne­go wykry­cia błę­dów w funk­cjo­no­wa­niu zamiast być wykry­te od razu.

Dodat­ko­wo, dzia­ła­jąc jako sta­łe wspar­cie gene­ral­ne­go wyko­naw­cy moż­na w odpo­wied­nim momen­cie wska­zać ryzy­ka w zapy­ta­niach ofer­to­wych ze stro­ny inwe­sto­ra. Zda­rza się bowiem, że zakre­sy odpo­wie­dzial­no­ści prze­no­szo­ne na gene­ral­nych wyko­naw­ców w zapy­ta­niach ofer­to­wych, a następ­nie w umo­wach, w nie dość pre­cy­zyj­ny spo­sób okre­śla­ją roz­gra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści pomię­dzy dewe­lo­pe­rem a fir­mą wyko­naw­czą, co może rodzić pro­ble­my w przy­pad­ku nie­osią­gnię­cia zakła­da­ne­go pozio­mu cer­ty­fi­ka­cji. War­to mieć na uwa­dze fakt, że takie nie­pre­cy­zyj­ne zapi­sy powin­ny być odpo­wied­nio wyżej wyce­nia­ne w ofer­tach na gene­ral­ne wyko­naw­stwo, wła­śnie ze wzglę­du na pono­szo­ne ryzy­ko.

Mamy doświad­cze­nie z pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji dużych pro­jek­tów komer­cyj­nych, gdzie przy odpo­wied­nim zapi­sa­niu odpo­wie­dzial­no­ści poszcze­gól­nych stron pro­ce­su budow­la­ne­go moż­li­we sta­ło się wspar­cie na jed­nym pro­jek­cie zarów­no dewe­lo­pe­ra, jak i gene­ral­ne­go wyko­naw­cy, bez kon­flik­tu inte­re­sów któ­rej­kol­wiek ze stron i z satys­fak­cjo­nu­ją­cym wszyst­kich wyni­kiem koń­co­wym.” – przed­sta­wia Aga­ta Mozer, Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy, kie­ru­ją­ca dzia­łem cer­ty­fi­ka­cji LEED.

Naszym wspól­nym celem jest two­rze­nie zdro­wych, zie­lo­nych budyn­ków. Dba­my o to, by koszt ponie­sio­ny na wspar­cie w pro­wa­dze­niu pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji zwró­cił się zle­ce­nio­daw­cy poprzez uzy­ska­ne oszczęd­no­ści. Uda­je nam się to osią­gać dzię­ki uni­kal­ne­mu i indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu naszych eks­per­tów do każ­de­go z pro­jek­tów przy któ­rych podej­mu­je­my się współ­pra­cy.” – doda­je Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

Doświad­cze­nie we wspar­ciu gene­ral­nych wyko­naw­ców przy reali­za­cji róż­ne­go typu obiek­tów – budyn­ków biu­ro­wych, gale­rii han­dlo­wych, cen­trów dys­try­bu­cyj­nych i logi­stycz­nych, pozwa­la unik­nąć błę­dów, szyb­ko wykry­wać ewen­tu­al­ne zagro­że­nia i uzy­skać cer­ty­fi­kat na pozio­mie zgod­nym z ocze­ki­wa­nia­mi inwe­sto­ra. A to duża szan­sa przy­szłej współ­pra­cy przy kolej­nych obiek­tach.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­ce­sach cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych budyn­ków na stro­nie: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​gi/